Een beleggingsstructuur kan op verschillende wijzen vennootschapsrechtelijk worden vormgegeven. Er kan gekozen worden voor personenvennootschappen zoals:

 • de commanditaire vennootschap (C.V.),
 • maatschap en vennootschap onder firma (V.O.F.) of
 • voor rechtspersonen zoals:
  • de besloten vennootschap (B.V.),
  • naamloze vennootschap (N.V.),
  • Stichting,
  • Coöperatie of
  • Vereniging.

De keuze voor een van de hiervoor genoemde rechtsvormen in de beleggingsstructuur wordt ingegeven door een nauwkeurige afweging van de belangen van de verschillende stakeholders.

ROL VAN DE STAKEHOLDERS

De wensen van de stakeholders zijn leidend bij de vormgeving van de gewenste beleggingsstructuur. Men kan bijvoorbeeld de wens hebben rechtstreeks te investeren in vastgoed waarbij het onroerend goed letterlijk op eigen naam wordt gesteld. Men kan ook de wens hebben op indirecte wijze te beleggen in vastgoed door participaties te verwerven - al dan niet beursgenoteerd - in entiteiten die vastgoed op hun eigen naam hebben staan.

OPZETTEN BELEGGINGSSTRUCTUUR

Het opzetten van een beleggingsstructuur geschiedt, naast bij grote fondsen, ook in toenemende mate in het MKB. Ondernemers wensen dan veelal een bepaalde pensioenvoorziening vorm te geven. De keuze voor de gewenste pensioenvoorziening geschiedt dan in samenspraak met ons en fiscalisten. Afhankelijk van de wensen van de ondernemer kent de pensioenvoorziening in meer of mindere mate een risicodragend karakter waarvoor een beleggingsstructuur dient te worden opgezet. Vervolgens zetten wij - in teamverband met een externe fiscalist en notaris - de beleggingsstructuur op.

Evaluatie

Evaluatie van het te behalen rendement vindt regelmatig plaats zodat desgewenst andere keuzes kunnen worden gemaakt binnen de grenzen van de gekozen beleggingsstructuur.

misschien ook interessant voor jou