De AOW-gerechtigde leeftijd gaat stapsgewijs omhoog en de werknemer zal langer door moeten werken om aansluitend - na het einde van het dienstverband - een AOW-uitkering te krijgen. U als werkgever kunt er uiteraard ook voor kiezen de arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde werknemer niet te beëindigen, maar deze, indien ook de werknemer dit wil, voort te zetten. Hoe zit het in dat geval met het pensioen?

In dit artikel wordt stilgestaan bij het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de arbeidsrechtelijke consequenties daarvan, waarna vervolgens de pensioenrechtelijke (on)mogelijkheden aan bod komen. Zo komen onder andere de volgende vraagstukken aan bod:

  • Hoe zit het met de pensioenrechtelijke aspecten bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst van de (doorwerkende) AOW’er?
  • Wat voor gevolgen heeft het uitstellen dan wel vervroegen van de pensioenleeftijd voor de werknemer en in welke gevallen is dit mogelijk?
  • Kan de werknemer pensioenuitkeringen ontvangen én blijven werken?

De antwoorden op deze vragen zult u vinden in dit artikel:


Inleiding
De AOW'er staat in de schijnwerpers. Aan de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst met de (bijna) AOW-gerechtigde werknemer kan worden beëindigd c.q. kan eindigen en aan de arbeidsrechtelijke positie van de doorwerkende AOW´er is de laatste tijd veel aandacht gegeven. De pensioenrechtelijke aspecten worden minder belicht.

In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de arbeidsrechtelijke consequenties daarvan, om vervolgens de mogelijke pensioenrechtelijke (on)mogelijkheden te bespreken.

Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Nog voor het einde van dit jaar (2013) wordt het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd naar de Tweede Kamer gezonden. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn slechts de contouren van het wetsvoorstel bekend. De volgende maatregelen zijn aangekondigd:

  • het dienstverband eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd als daarover tussen werkgever en werknemer geen andere afspraken zijn gemaakt;
  • de ketenregeling voor het aantal contracten voor bepaalde tijd (artikel 7:668a BW) wordt verruimd voor AOW'ers;
  • de loonbetalingsverplichting tijdens ziekte (artikel 7:629 BW) wordt voor AOW'ers beperkt tot zes weken;
  • de re-integratieverplichtingen van de werkgever worden beperkt;
  • het minimumloon gaat ook voor AOW´ers gelden.

Het doel van het wetsvoorstel is om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken AOW´ers in dienst te nemen door een aantal in de praktijk zwaarwegende juridische obstakels weg te nemen en daarmee de arbeidsparticipatie van ouderen te doen verhogen. Dit is zonder twijfel een goede zaak, waarmee gehoor wordt gegeven aan een door het bedrijfsleven gedane oproep om voor deze bijzondere groep werknemers bijzondere arbeidsrechtelijke regelgeving te creëren.

Lees het gehele artikel over AOW, doorwerken en pensioen


Meer informatie?

Heeft u vragen over AOW, doorwerken en pensioen? Neem gerust contact met mij op.