In Nederland bestaat geen algemene pensioenplicht voor werkgevers. In een aantal situaties kunt u toch verplicht zijn om uw werknemers aan een pensioenregeling te laten deelnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u onder de verplichtstellingsbeschikking van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt. In Nederland bestaan zo’n 55 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Geen premie, wel pensioen, dus een actief pensioenfonds

Betaalt u geen pensioenpremie voor uw werknemers terwijl u wel onder een verplichtstelling valt, dan hebben uw werknemers later toch recht op een pensioenuitkering van het pensioenfonds. Reden voor pensioenfondsen om actief op zoek te gaan naar werkgevers die onder de verplichtstelling vallen, maar nog niet zijn aangesloten.

Krijgt een Bpf een ten onrechte niet-aangesloten werkgever in het vizier, dan zal het Bpf de werkgever niet alleen aanspreken voor de toekomstige pensioenpremies, maar ook voor de over de achterliggende jaren verschuldigde premies. Hierin ligt dus een groot financieel risico, denkt u ook niet? Door in geval van enige twijfel uit te zoeken of uw onderneming onder een verplichtstelling valt, voorkomt u nare verrassingen en hoge claims. Dit kan via een werkingssfeeronderzoek.

Werkingssfeer: welke bedrijfsactiviteiten vallen onder verplichtstelling pensioenfonds

De werkingssfeer van een verplichtstelling beschrijft welke bedrijfsactiviteiten onder de reikwijdte van het pensioenfonds vallen.

Een veelvoorkomende omschrijving is dat de activiteiten ‘in hoofdzaak’ bestaan uit onder de verplichtstelling vallende bedrijfsactiviteiten. Vaak betekent dit dat een werkgever alleen verplicht is om bij het pensioenfonds aan te sluiten, op het moment dat meer dan de helft van zijn werknemers zich met de genoemde activiteiten bezighouden of dat meer dan de helft van de omzet aan deze activiteiten valt toe te rekenen. Het kan echter een heel gepuzzel zijn om te bepalen of een activiteit onder de werkingssfeer valt en aan het hoofdzakelijkheidscriterium is voldaan.

Het feit dat dit, vaak door de wijze waarop verplichtstellingsbeschikkingen zijn geformuleerd, onduidelijk is, vormt voor de werkgever geen excuus voor het niet aanmelden van zijn werknemers. Op grond van de wet rust op de werkgever namelijk een onderzoeksplicht en komt een foutieve inschatting of het nalaten van het verrichten van een deugdelijk onderzoek voor zijn rekening en risico.

Vrijstelling van deelneming aan het pensioenfonds?

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deelneming in dit pensioenfonds worden verkregen. Een van de vrijstellingsgronden is dat u voor uw werknemers al een gelijkwaardige eigen pensioenregeling heeft getroffen. In principe geldt dat een vrijstelling mogelijk is als uw werknemers al deelnamen aan de eigen pensioenregeling die ten minste zes maanden van kracht was vóór het moment dat de verplichtstelling van toepassing werd.

Vragen over de werkingssfeer of over pensioenplicht?

Wilt u weten of uw organisatie zich verplicht dient aan te sluiten bij een pensioenfonds? Of heeft u een brief ontvangen van een pensioenfonds over een verplichte deelname en weet u niet wat u moet doen? Neem gerust contact op met mij of Ronald Verheij. Wij helpen u graag verder.