In de afgelopen periode zijn er verschillende maatregelen genomen om u als ondernemer te helpen op het moment dat u door de coronacrisis in de problemen komt. Ook de pensioensector doet hieraan mee. De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders hebben afgesproken u als ondernemer tegemoet te komen als u problemen heeft bij het betalen van de pensioenpremies, waarbij uitgangspunt is en blijft  dat de rechten van uw werknemers niet aangetast mogen worden.

Maatwerk oplossing zoeken

Aangezien de problematiek per sector of werkgever verschilt, kan iedere pensioenuitvoerder zelf een passende oplossing zoeken op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:

  • een betalingsregeling treffen bij acute geldproblemen;
  • het verruimen van betalingstermijnen waarbinnen u als werkgever pensioenpremies moet afdragen;
  • een minder strikt invorderingsbeleid voeren bij het innen van pensioenpremies.

 

Binnenkort vindt overleg plaats tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de beperkte ruimte voor maatwerk door wettelijke voorschriften.

Heeft u problemen met het betalen van pensioenpremies? Neem contact op met uw pensioenuitvoerder om de mogelijkheden te bespreken!

Deelname aan bedrijfstakpensioenfonds (bpf)? Doe op tijd een melding betalingsonmacht!

Neemt u deel aan een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds en bent u niet meer in staat de pensioenbijdragen te betalen? Doe dan op tijd een melding betalingsonmacht! Dit om persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid voor de pensioenbijdragen te voorkomen. Alleen op het moment dat u de melding tijdig en op juiste wijze doet, en daarnaast de betalingsonmacht niet aan u te wijten is, wordt u ontslagen van de hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

U dient de melding betalingsonmacht schriftelijk te doen, uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de betaling van de premies behoorde te zijn voldaan. Bij de mededeling dient u inzicht te geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat u de bijdrage niet kan betalen. De Belastingdienst heeft een formulier ontwikkeld waarmee u de betalingsonmacht kunt melden aan het pensioenfonds.

Betalingsproblemen melden bij pensioenverzekeraar

Voor pensioenverzekeraars is in de wet geen expliciete verplichting geregeld dat u als werkgever een melding betalingsonmacht dient te doen. Desondanks is het ook aan te raden om bij betalingsproblemen contact op te nemen met de pensioenverzekeraar.

Wilt u meer weten over de melding betalingsonmacht?

Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met mij of één van de andere pensioenrechtadvocaten van RWV. Of leg uw vraag voor aan onze specialisten van de Coronavirus Helpdesk. Wij helpen u graag om deze coronacrisis door te komen.