De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 29 september 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet bevat enerzijds maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen en anderzijds maatregelen die moeten voorkomen dat jongere werknemers door AOW-gerechtigde werknemers van de arbeidsmarkt worden verdrongen.

Voorbeelden van maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten stimuleren, zijn:

 

  • de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte wordt beperkt tot (uiteindelijk) maximaal zes weken. Voorlopig geldt echter op grond van het overgangsrecht een maximale termijn van dertien weken. Het overgangsrecht is ruim twee jaar van toepassing. Eerst daarna wordt de maximale loondoorbetalingsperiode teruggebracht naar zes weken;
  • minder zware re-integratie verplichtingen en minder ontslagbescherming bij ziekte;
  • de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn wordt beperkt tot één maand;
  • verruiming van de ketenregeling tot maximaal zes contracten voor bepaalde tijd gedurende een periode van 48 maanden.

 

Om te voorkomen dat jongere werknemers op de arbeidsmarkt door AOW-gerechtigden worden verdrongen, bepaalt de wet onder meer dat:

 

  • de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) ook op de AOW-gerechtigde werknemer van toepassing wordt;
  • de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) buiten toepassing wordt verklaard voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

 

Overgangsrecht

Voor vrijwel alle bepalingen geldt onmiddellijke werking, inhoudende dat deze na de inwerkingtreding direct van toepassing zijn, ook op de al op dat moment bestaande situaties. Alleen voor de onderdelen die zien op de loondoorbetaling en het opzegverbod tijdens ziekte is gekozen voor uitgestelde werking. Voor werknemers die op 1 januari 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en die vóór die datum al arbeidsongeschikt waren én voor op 1 januari 2016 arbeidsongeschikte werknemers die vóór 1 juli 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd zullen bereiken, zullen deze onderdelen eerst op 1 juli 2016 van toepassing worden. 

 

 

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten

Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.