Wist u dat u als (ex-)bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden voor het niet of gedeeltelijk betalen van pensioenpremies?

In de jurisprudentie zijn veel voorbeelden te vinden waarin de bestuurder zijn eigen portemonnee moet trekken om de pensioenverplichting van de onderneming na te komen.

Wat is uw positie ten opzichte van een bedrijfstakpensioenfonds? En wat kunt u als bestuurder of als accountant van de onderneming doen om bovengenoemd scenario te voorkomen?

Dwangbevel bedrijfstakpensioenfonds

Het bedrijfstakpensioenfonds kan de pensioenpremie (en de rente hierover) op een eenvoudige en een voor haar weinig kostbare wijze invorderen door middel van een dwangbevelprocedure.

Het dwangbevel levert het bedrijfstakpensioenfonds een executoriale titel op. Op basis daarvan kan zonder tussenkomst van de rechter tot invordering worden overgegaan. Op het punt van de premie-invordering is de positie van de bedrijfstakpensioenfonds dan ook grotendeels vergelijkbaar met die van de Belastingdienst. U kunt tegen de invordering binnen dertig dagen in verzet komen, waarmee de tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt geschorst.

Overigens zal het pensioenfonds u eerst per aangetekende brief aanmanen, waarbij u wordt verzocht om de openstaande pensioenpremies binnen dertig dagen te voldoen voordat zij zal overgaan tot een dwangbevelprocedure.

Kunt u niet betalen? Meld tijdig betalingsonmacht

Het bedrijfstakpensioenfonds kan dus relatief eenvoudig achterstallige premies invorderen. Het is dus van belang om te voorkomen dat het tot een dwangbevelprocedure en tot persoonlijke aansprakelijkheid komt. Dit kan door tijdig melding te maken van de betalingsonmacht.

Indien u niet in staat bent om uw verplichtingen tot betaling van de pensioenpremies te voldoen, zult u dit tijdig schriftelijk moeten melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Tijdig is in dit geval uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de premie voldaan had moeten zijn.

U dient desgewenst inzage te geven in de volgende gegevens:

  1. inlichtingen welke voor de vaststelling van de oorzaak van de betalingsonmacht;
  2. documenten, bescheiden en andere informatiebronnen, waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de vaststelling van de oorzaak van de betalingsonmacht, alsmede die voor de financiële positie.

Bovengenoemde informatie en stukken dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud door u te worden verstrekt. Oftewel, het moet duidelijk zijn dat het daadwerkelijk een melding in de zin van het Besluit Meldingsregeling Wet Bpf 2000 betreft.

Op het moment dat u op de juiste wijze heeft voldaan aan de meldingsplicht, bent u als bestuurder slechts hoofdelijk aansprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen van de pensioenbijdragen het gevolg is van een aan u te wijten onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de melding. Onder kennelijk onbehoorlijk bestuur kan bijvoorbeeld worden verstaan het onverantwoordelijk onttrekken van gelden uit de onderneming.

Wat als u als bestuurder de betalingsonmacht niet (tijdig) meldt?

In dat geval wordt vermoed dat het niet betalen van de verschuldigde pensioenpremies aan u te wijten is, hetgeen eerder tot persoonlijke aansprakelijkheid kan leiden. Het is dan namelijk aan u om aannemelijk te maken dat het achterwege laten van de melding niet aan u te wijten is. Dit is een zeer lastige en in de praktijk vaak onmogelijke opdracht met als gevolg dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de achterstallige pensioenbijdragen.

Kunt u ook aansprakelijk worden gehouden als oud-bestuurder, vereffenaar, of als beleidsbepaler?

Ja, dat kan!

In de Wet Bpf 2000 wordt een bestuurder gelijk gesteld met de gewezen bestuurder en de persoon ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid heeft (mede) bepaald als ware hij bestuurder was.

U kunt zich als bestuurder dus niet aan aansprakelijkheid onttrekken door ontslag te nemen.

Ook de zogenoemde ‘stroman’ en de vereffenaars die de onderneming nog enige tijd voortzetten tijdens liquidatie kunnen gelijkgesteld worden met een bestuurder, met als gevolg dat ook zij onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verplichte deelname bedrijfstakpensioenfonds of niet?

De meldingsverplichting geldt in geval van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de verschuldigdheid van de premies pas op een later moment komt vast te staan. Stel dat u zich er niet bewust van bent dat sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. En u ontvangt (pas op een later moment) een premienota van het pensioenfonds waarbij u met terugwerkende kracht (namelijk vanaf het moment van verplichte deelneming) premiebetalingen aan het fonds moet voldoen, dan is het verstandig om direct een melding van betalingsonmacht te doen.

Mede tegen deze achtergrond doet u er verstandig aan proactief te handelen en te (laten) onderzoeken of u verplicht dient deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds.

Wat kan RWV Advocaten voor u betekenen?

Bent u een bestuurder van een onderneming of een accountant die de onderneming adviseert en heeft u vragen omtrent dit onderwerp, wilt u laten onderzoeken of u onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of wilt u verzet aantekenen tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel? Neem dan vooral contact op met mij.