Als u een pand wilt bouwen, uw pand wilt verbouwen of uw bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden, is de kans groot dat u hier een (nieuwe) vergunning voor nodig heeft. Het aanvragen van een vergunning is complex en de wachttijd is vaak lang. Eigenlijk wilt u gewoon beginnen en dus wacht u de vergunning niet af en start met de werkzaamheden. Hoe begrijpelijk ook, realiseert u zich dat eerst handelen en achteraf formaliseren risico’s met zich mee brengt. Sterker nog, u kunt zelfs worden vervolgd!

Handelt u zonder de noodzakelijke vergunning, riskeert u dwangsommen en kosten

Het eerste risico ligt in de bestuursrechtelijke sfeer. Het is bijvoorbeeld verboden om:

  • zonder de noodzakelijke vergunningen te (ver)bouwen,
  • zonder de noodzakelijke ontheffing bomen te kappen, of
  • te handelen in strijd met milieuvoorschriften.

Doet u dit toch, dan is de kans groot dat de gemeente u aanschrijft en verzoekt de werkzaamheden te staken alsmede vordert het in oude staat terug te brengen.

Voldoet u niet tijdig aan de aanschrijving, dan legt de gemeente vaak als pressiemiddel een dwangsom op.

De veel gehoorde klacht dat het oneerlijk is om handhavend op te treden slechts omdat er niet vóóraf een vergunning is verkregen, is bij de rechter aan dovemansoren gericht.

Dus door te handelen zonder de noodzakelijke vergunning, riskeert u een dwangsom én de kosten voor het ongedaan maken van de werkzaamheden.

Handelt u in strijd met de noodzakelijke vergunning, riskeert u vervolging

Het tweede risico ligt in de strafrechtelijke sfeer. Veel van de in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) opgenoemde verboden zijn namelijk ‘economische delicten’, zoals:

  • het (ver)bouwen zonder vergunning (ook al heb je er recht op),
  • het ontsieren van een rijksmonument,
  • het kappen van een boom in strijd met de gemeentelijke verordening, of
  • het handelen in strijd met de Wet natuurbescherming (Wnb).

Op het moment dat u in strijd met de Wabo of de Wnb handelt, is de Wet op de economische delicten (Wed) van toepassing. Uw overtreding wordt dan gezien als een strafrechtelijke overtreding of zelfs als een misdrijf, als u opzettelijk in overtreding bent gegaan.

De meeste situaties waarin de overheid besluit om (ook) de strafrechtelijke route te bewandelen, komen voor in het milieurecht.

Het excuus dat u als overtreder onwetend was dat het een medeplichtige activiteit betrof of dat de bedrijfsactiviteiten niet langer aansloten op de oude vergunningen, biedt geen soelaas. Door zonder – of in strijd met - de noodzakelijke vergunningen te handelen, riskeert u, naast dwangsommen en kosten, ook vervolging.

Controleer de regels vóórdat u handelt

Check www.omgevingsloket.nl voordat u handelt en haal regelmatig uw vergunningen uit de kast om te controleren of uw bedrijfsactiviteiten nog aansluiten. En wilt u dat wij uw specifieke situatie en/of uw toekomstplannen beoordelen, neem gerust contact op met mij of een van de overige bestuursrechtadvocaten