Doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan, maar let u dan wel op dat u het goed regelt. Ook voor een pensioengerechtigde werknemer geldt namelijk dat tijdens ziekte een loonbetalingsverplichting van twee jaar geldt en ook de pensioengerechtigde werknemer geniet ontslagbescherming.

Hoe zit het met de rechtspositie van de oudere werknemer en waar moet u als werkgever rekening mee houden?

De antwoorden op deze vragen vindt u in dit artikel!


Inleiding

Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Het verbod van leeftijdsonderscheid geldt niet indien het onderscheid betrekking heeft op het beëindigen van de dienstbetrekking wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of van een bij of krachtens wet voorgestelde of tussen partijen overeengekomen hogere leeftijd (artikel 7 lid 1 sub b WGBL). Deze uitzondering betekent evenwel niet dat iedere arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de datum waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In dit artikel besteed ik aandacht aan de wijzen waarop de arbeidsovereenkomst met de (bijna) AOW-gerechtigde werknemer kan worden beëindigd c.q. kan eindigen en aan de arbeidsrechtelijke positie van de doorwerkende AOW´er.

Einde van rechtswege

Er bestaat geen wettelijke bepaling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De opvatting dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd is al langere tijd niet meer onomstreden en verliest aan draagvlak. Ook uit lagere rechtspraak blijkt steeds meer dat gelet op de maatschappelijke discussie en politieke besluitvorming over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren de stelling dat het in Nederland gebruikelijk is dat men stopt met werken bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geen stand meer houdt. Is tussen werkgever en werknemer hierover niets overeengekomen, dan doet u er dus als werkgever verstandig aan ervan uit te gaan dat de arbeidsovereenkomst niet automatisch eindigt wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Indien u wilt dat de arbeidsovereenkomst met die werknemer tot een einde komt, zult u in actie moeten komen. Hierover later meer.

Lees het gehele artikel over pensioenontslag....

Meer informatie?

Heeft u vragen over pensioenontslag? Neem gerust contact met mij op.