Een ontslag kan belangrijke pensioengevolgen hebben, waarbij in eerste instantie gedacht moet worden aan het eindigen van de pensioenopbouw en het vervallen van op risicobasis verzekerde aanspraken.

Hoe is het nu geregeld?

Onder het huidige ontslagrecht kan, zeker in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, bij het bepalen van de eventueel aan de werknemer toe te kennen schadevergoeding rekening worden gehouden met de te verwachten pensioenschade. Met de komst van het nieuwe ontslagrecht wordt dit anders.

Hoe is het straks (per 1 juli 2015) geregeld

Met ingang van 1 juli 2015 geldt dat wanneer een arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd door de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd, de werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Pensioenschade geen onderdeel van transitievergoeding

Eventuele pensioenschade maakt geen onderdeel uit van de transitievergoeding, die is gebaseerd op het arbeidsverleden en het salaris van de werknemer, exclusief de bijdrage van de werkgever aan de pensioenregeling. Onder de Wwz kan de rechter uitsluitend in geval van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever een hogere vergoeding toekennen.

Andere mogelijkheden om pensioenschade te claimen?

Interessant wordt het om te onderzoeken of een vergoeding van pensioenschade op andere gronden kan worden toegewezen, bijvoorbeeld wegens schending van de norm van het goed werkgeverschap of op grond van de redelijkheid en billijkheid, en om te bezien in hoeverre het lijden van pensioenschade een rol kan spelen in de beoordeling van de vraag of van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever sprake is. De algemene opvatting is nu dat dit zeer lastig zal zijn en het nieuwe ontslagrecht de werknemer nauwelijks nog mogelijkheden biedt om de door het ontslag geleden pensioenschade op de werkgever te verhalen.

Voor werknemers geeft dit extra reden zich te verweren tegen een door de werkgever aanhangig gemaakte ontslagprocedure. Leidt het verweer tot een afwijzing van de ontslagaanvraag of het ontbindingsverzoek, dan kan de werknemer in de onderhandelingen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wél zijn pensioenschade betrekken.

Voor de werkgever geeft dit extra reden om ervoor te zorgen dat hij het dossier goed op orde heeft vóórdat hij een ontslagprocedure start.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.