Voor een groot aantal sectoren geldt een verplichte pensioenregeling op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstak Pensioenfonds 2010. In Nederland bestaan op grond van deze wet 75 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Aangezien het bedrijfstakpensioenfonds onder omstandigheden ook pensioen moet uitkeren aan pensioengerechtigden die ten onrechte nooit zijn aangemeld en waarvoor nooit premie is betaald, voeren de pensioenfondsen een actief beleid om werkgevers aan te sluiten.

Zeker nu veel pensioenfondsen in een moeilijke situatie verkeren, worden de pensioenfondsen op dit gebied steeds actiever.

Onder welke werkingssfeer van het pensioenfonds valt u?

Wordt u als werkgever aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds, vraagt u zich dan allereerst af of uw bedrijf onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt. De werkingssfeer bepaalt welke bedrijfsactiviteiten binnen het bedrijf onder de reikwijdte van het pensioenfonds vallen.

Het pensioenfonds zal de werkingssfeer ruim uitleggen, terwijl u als werkgever vooral zal willen aantonen dat u niet onder deze werkingssfeer valt.

Overigens is het verstandig om, in geval van twijfel, de brief van het pensioenfonds niet af te wachten, maar zelf na te gaan of mogelijk sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling. Op grond van de wet heeft u op dit punt een onderzoeksplicht en bovendien kan het pensioenfonds een aansluiting met terugwerkende kracht met bijbehorende premieplicht vorderen van (in ieder geval) vijf jaar. De financiële consequenties hiervan kunnen enorm groot voor u zijn.

Is er sprake van verplicht gestelde pensioenregeling?

Ook bij het opstarten van een onderneming, bij een fusie, een overname of bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten doet u er als werkgever verstandig aan om na te gaan of sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling, of dat uw bedrijf niet langer onder een verplicht gestelde pensioenregeling valt. Het kan namelijk financieel gewin opleveren door de aansluiting bij een pensioenfonds ongedaan te maken en de pensioenregeling bij een verzekeraar onder te brengen. Met name als u een relatief jong werknemersbestand heeft, kunt u hier een aanzienlijk voordeel bij behalen.

Vrijstelling van deelneming aan het pensioenfonds?

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deelneming in dit pensioenfonds worden verkregen. Een van de vrijstellingsgronden is dat u voor uw werknemers al een optimale eigen pensioenregeling heeft getroffen. In principe geldt dat een vrijstelling mogelijk is indien uw werknemers ten minste zes maanden voor het moment dat de verplichtstelling van kracht werd aan de eigen pensioenregeling deelnamen.

Mijn advies: kom zelf in actie!

Wees bewust van de steeds actievere rol van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en van uw wettelijke onderzoeksplicht op dit gebied. Bestaat er enige twijfel over de vraag of uw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds valt, wacht dan het mogelijke naderend onheil niet af, maar kom zelf in actie. Het kan zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken of een verplichtstelling aan de orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bedrijfstakpensioenfondsen en/of uw onderzoeksplicht? Of heeft u vragen over het pensioen in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of Claudia van Hunsel. Wij helpen u graag verder.