Op 17 maart 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het wetsvoorstel bevat onder meer maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen. De belangrijkste in het wetsvoorstel genoemde maatregelen zijn de navolgende.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

De loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte voor werk-nemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt beperkt tot maximaal dertien weken.

Re-integratieverplichtingen in geval van ziekte?

Indien de zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan rusten op de werkgever minder zware re-integratieverplichtingen. Een voorbeeld hiervan is dat de verplichting tot het zoeken van passende arbeid bij een andere werkgever (het zogenaamde ‘tweede spoor traject’) en de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak niet van toepassing zijn.

Opzegverbod tijdens ziekte en opzegtermijn?

In geval van ziekte van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt in plaats van twee jaar slechts gedurende dertien weken een opzegverbod. Nadat de ziekte van de AOW-gerechtigde werknemer dertien weken heeft geduurd, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst dus opzeggen. Hierbij geldt voor de werkgever, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst, een opzegtermijn van een maand.

Meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De wettelijke ketenregeling kan worden verruimd, bijvoorbeeld door overeen te komen dat eerst na zes tijdelijke contracten of na verloop van 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten. Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.