Pensioen is een vaak dure arbeidsvoorwaarde en verdient alleen al daarom veel aandacht bij een voorbereiding bij een bedrijfsovername. Dit laatste wordt nog maar eens bevestigd door een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin het hof heeft geoordeeld dat de kopende onderneming verplicht is achterstallige pensioenpremies te betalen. Een onvoorzien kostenplaatje voor de koper van bijna twee miljoen euro (!).

Kopende onderneming verplicht achterstallige prensioenpremies te betalen

Gom, een schoonmaakbedrijf dat verplicht deelneemt in het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (Bpf), neemt de activa en passiva over van branchegenoot VGB, die ook onder hetzelfde Bpf valt. In de koopovereenkomst is opgenomen dat eventuele claims van het Bpf, zoals de door beide partijen bekende achterstand in premiebetaling, voor rekening en risico van VGB blijven. Na de overname gaat VGB failliet.

Het Bpf stelt zich op het standpunt dat GOM gehouden is de premieachterstand van de door haar overgenomen werknemers te vergoeden. Dit nu sprake is van ‘overgang van onderneming’, een op de Wet Bpf 2000 gebaseerd pensioen behoort tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en het Bpf hiervoor een zelfstandig vorderingsrecht jegens GOM heeft. GOM ziet dit anders en meent dat zij niet gehouden is de achterstallige premies te voldoen.

Het Hof overweegt dat bij een overgang van onderneming alle rechten en verplichtingen overgaan, waaronder ook de arbeidsvoorwaarde die betrekking heeft op het verplicht bedrijfspensioen, inclusief de verplichting om de vóór de overgang van onderneming onbetaald gelaten premies te betalen. Tot zover niets nieuws!

Opmerkelijk in dit arrest is dat het hof oordeelt dat het Bpf aan de Wet overgang van onderneming een (eigen) vorderingsrecht kan ontlenen voor het innen van de onbetaald gebleven pensioenpremies. Dit heeft als gevolg dat de wettelijke verplichting van VGB tot premiebetaling door overgang van onderneming (ook) is overgedragen aan GOM en het Bpf GOM succesvol kan aanspreken op betaling van de achterstallige premies.

Hou rekening met achterstallige pensioenpremies bij de onderhandelingen

Dit arrest laat zien dat bij een overgang van onderneming, waarbij beide ondernemingen onder hetzelfde Bedrijfstakpensioenfonds vallen, de premieachterstanden van de verkoper van rechtswege mee overgaan op de koper. Het Bedrijfstakpensioenfonds heeft in dat geval ook een eigen vorderingsrecht jegens de verkrijger. Het is dus van belang om in de onderhandelingen bij een fusie of overname met dit - vaak kostbare - aspect rekening te houden.

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten

Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht.