MENU

Schade in uw gewas, bereid u voor!
17-09-2013

Het telen van een rendabel gewas is topsport. Als teler investeert u veel tijd en geld in de teelt van uw gewas en vraagt u vaak het uiterste van uw gewas.

U bent als moderne teler daarbij niet alleen afhankelijk van de hulpmiddelen die u inzet (zoals gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, teeltmediums, assimilatiebelichting) maar ook voor een deel van de natuurlijke omgeving waarin u teelt. Ondanks goede voorzorgsmaatregelen is schade niet altijd te voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van verontreinigde meststoffen. Of aan de overvloedige regenval zoals in de jaren 1995 en 1998. Dat heeft destijds, zelfs in kassen, erg veel (water)schade aangericht. Het gevolg hiervan was dat het gewas direct of indirect schade opliep. Deze schade is in de meeste gevallen voor een deel door de Rijksoverheid vergoed op basis van een Oogstschaderegeling of in het kader van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).    

Bereid u voor op schade in uw gewas

Het is dus verstandig om voorbereidingen te treffen voor als er schade aan uw gewas ontstaat. Immers, bij een juiste voorbereiding is het voor u (en uw advocaat) makkelijker om aan te tonen door welke oorzaak de schade aan uw gewas is ontstaan en hoe hoog deze schade is.

Praktische tips om schade in uw gewas te bewijzen

Het probleem bij veel schades is vaak gelegen in de bewijsbaarheid van a) de oorzaak en b) de hoogte van de schade.

Onderstaande praktische tips helpen u om het gevraagde bewijs te leveren aan de veroorzaker, rechter of de (Rijks)overheid.

Toon de oorzaak van de schade aan

Het aantonen van de oorzaak van de schade heeft twee kanten.

 1. U dient aan te tonen dat de schade wordt veroorzaakt door een bepaalde oorzaak, zoals bijvoorbeeld de inzet van een verontreinigd teeltmedium of door het in korte tijd vallen van veel regenwater.
 2. U dient aan te tonen dat de schade niet door een andere oorzaak is veroorzaakt. Zoals door het op een verkeerde manier inzetten van een gewasbeschermingsmiddel in uw gewas of een niet goed werkende bemestingsinstallatie.

Ik raad u dan ook het volgende aan:

 • Houd een logboek van uw teelt bij, dus wanneer en op welke manier heeft u een bepaalde teelthandeling ingezet in uw teelt;
 • Stel de data uit uw klimaatcomputer en eventuele andere informatie verschaffende bronnen van uw teelt veilig en bewaar deze gegevens minstens 4 jaar (historie opbouw).
 • Neem tijdens de teelt van het gewas regelmatig beeldopnames van uw gewas, om aan te tonen hoe het gewas er vóór de schade bij stond.
 • Bewaar van geleverde hulpstoffen voor uw teelt, zoals potgrond, een voldoende groot monster. Dit monster kan na het optreden van schade in uw gewas, geanalyseerd worden door een laboratorium. Met de uitkomsten van deze analyse kunt u dan bewijzen dat er bij levering van de hulpstof (zoals potgrond) verontreinigingen in zaten die de schade in uw gewas hebben veroorzaakt.
 • Vraag op en bewaar ook altijd eventuele analyseresultaten van hulpstoffen die u van uw leverancier verkrijgt. 

De gegevens helpen u (en uw advocaat) enorm bij het leveren van het bewijs van de schadeoorzaak in uw gewas en bij het aantonen wie voor deze schade aansprakelijk is.

Toon de hoogte van uw schade aan

Het aantonen en berekenen van de hoogte van de schade kan op twee manieren.

 1. De “abstracte methode”.
  De abstracte methode wordt vaak gebruikt in schaderegelingen die door de Rijksoverheid worden opengesteld op basis van de Wts na een aardbeving of overstroming met zoetwater. Bij deze schaderegelingen wordt gebruik gemaakt van een gemiddeld begrote financiële gewasopbrengst (op basis van KWIN). U voelt het probleem al aan komen, het kan zijn dat u beter presenteert dan gemiddeld. Deze methode heeft dus als resultaat dat de hoogte van uw schade lager wordt vastgesteld dan deze in werkelijkheid is.
 2. De “reële methode”.
  Bij deze methode wordt een poging gedaan om de werkelijke schade te berekenen. De rechter gaat in normale gevallen van de reële methode uit bij de berekening van de schade. Immers, ons rechtsgevoel maar ook het Burgerlijk Wetboek zegt dat wij schade die een ander heeft veroorzaakt vergoed dienen te krijgen. De reële methode is een duurdere en meer bewerkelijke methode dan de abstracte methode. Bij de reële methode dient u met veel meer bewijs te komen om de hoogte van uw schade aan te tonen dan bij de abstracte methode. 

Om voornoemde bewijslast te kunnen leveren, is het daarom verstandig om uw gewashistorie te bewaren. Daar bedoel ik mee dat u van ten minste vier van uw voorgaande teelten en van de teelt waar u schade in heeft, de volgende gegevens bewaard:

 1. de technische resultaten van uw gewas. Hieronder versta ik gegevens zoals: kilogram geoogst product, het aantal geplukte stelen of afgeleverde planten, kwaliteit van het product, kosten en duur van de teelt;
 2. de financiële opbrengsten van uw gewas. Hieronder versta ik gegevens zoals: de financiële opbrengst van uw gewas per kilogram, steel of plant op de veiling of op contract.

Deze gegevens tonen aan wat u zonder schade had kunnen produceren en verdienen met uw gewas. Tegelijkertijd kunt u met deze gegevens aantonen dat de Rijksoverheid uw schade op basis van de abstracte methode onredelijk laag heeft vastgesteld en kunt u de Rijksoverheid vragen om bijvoorbeeld van een hoger (KWIN)normbedrag uit te gaan bij de berekening van uw schade.   

En het is verstandig om zodra de schade aan het gewas ontstaat, de schade in kaart te laten brengen door een schade-taxateur.

Meer informatie?

Ik heb u uit mijn dagelijkse praktijk een aantal praktische tips gegeven die er voor zorgen dat u uw schade aan u gewas makkelijker kunt verhalen op de veroorzaker. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u te maken met schade in uw gewas die u graag bij de veroorzaker wil verhalen? Ik help u graag verder!

© 2022 RWV