MENU

U mag als pachter niet zomaar onderverpachten
10-09-2014

Volgens vaste rechtspraak bent u als pachter gehouden tot persoonlijk gebruik van het gepachte land en/of bedrijfsgebouwen. Dit laatste houdt in dat u de dagelijks leiding over de exploitatie van het gepachte dient te hebben. Als u deze zeggenschap afstaat aan een ander, dan is dat in strijd met de pachtovereenkomst. De verpachter kan dan bij de rechter ontbinding van de pachtovereenkomst vorderen.

Onderverpachten van uw land kan alleen met toestemming van verpachter

In de wet is expliciet bepaald dat u als pachter niet bevoegd bent tot onderverpachting. Dit wordt alleen anders als de verpachter u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Laat verpachter onderverpachting eerst maar bewijzen

Als de verpachter ontbinding van de pachtovereenkomst vordert, omdat hij meent dat u zou onderverpachten, dan rust op de verpachter de stelplicht en bewijslast, zo stelt het Hof Arnhem in haar arrest van 3 december 2013. Dat is eigenlijk ook logisch omdat het hof hiermee tegemoet komt aan de eeuwenoude regel: wie eist, dient het ook te bewijzen!

Rechter kan u als pachter ook bewijslast opleggen

Daartegenover stelt het hof in deze zaak verder nog het volgende, wat niet onbelangrijk is voor de bewijspositie van u als pachter.

“Dat neemt echter niet weg dat indien er aanleiding bestaat tot twijfel omtrent de vraag of de pachter het gepachte nog zelf exploiteert, de pachter gehouden kan zijn om ter motivering van zijn betwisting van de stellingen van de verpachter feitelijke gegevens te verschaffen, teneinde de verpachter aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen.

Het is immers bij uitstek de pachter die inzicht heeft in en toegang tot gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering, waaronder boekhoudrapporten en gecombineerde opgaven aan de Dienst Regelingen.”

Met ander woorden, het kan zo zijn dat u als pachter op verzoek van de rechter tijdens een gerechtelijke procedure zelf gegevens dient te overleggen aan de rechter waaruit zou kunnen blijken dat u onderverpacht. Bijvoorbeeld:

  • een ondertekende maatschapsakte,
  • jaarstukken omzetgegevens,
  • gecombineerde opgave,
  • vaststelling en uitbetaling van toeslagrechten,
  • bestelformulieren,
  • facturen.

Overlegt u deze gegevens niet, terwijl aangenomen moet worden dat deze gegevens wel voorhanden zijn, dan kan de rechter dat in uw nadeel uitleggen en dus de pachtovereenkomst ontbinden. De kans dat de rechter hiertoe overgaat is groter naarmate u uw inhoudelijke verweer, zijnde dat u wel de zeggenschap heeft gehouden over het gepachte, met onvoldoende feiten onderbouwt.

Kortom, het zonder schriftelijke toestemming onderverpachten van uw land en/of bedrijfsgebouwen, kan tot ontbinding van uw pachtovereenkomst leiden.

Wilt u voorkomen dat de pachtovereenkomst wordt ontbonden?

Heeft u als pachter hulp nodig om verweer te voeren voor de rechter ter voorkoming van ontbinding van de pachtovereenkomst of heeft u een ander pachtprobleem, neem gerust vrijblijvend contact met mij op of een van de overige advocaten. Ook als u verpachter bent en de onderverpachting juist wilt bewijzen of een ander pachtprobleem heeft, kunt u bij ons terecht!    

Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
© 2022 RWV