MENU

Inschrijver, klagen over contractuele risicoverdeling in een aanbestedingsprocedure loont!
13-10-2016

Dat klagen over de in een bestek opgenomen contractuele risicoverdeling kan lonen, blijkt uit een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Goed nieuws voor u als inschrijver. Want als u nu geconfronteerd wordt met een bestek dat de contractuele risico’s onevenwichtig verdeelt, kunt u verwijzen naar dit vonnis!

Gezamenlijk inkopen van Jeugdhulp/-zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hier verstaan we hulp aan huis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp) of jeugdzorg voor jongeren met (gedrags)problemen of beperkingen onder.

Gemeenten doen dit uiteraard niet zelf, maar huren deskundige organisaties in die jeugdhulp/-zorg aanbieden. Vaak kopen gemeenten deze zorg gezamenlijk in, voor meerdere jaren. Door de hoogte van kosten is het noodzakelijk deze opdracht aan te besteden. 

Hier in de regio trekken 14 gemeenten gezamenlijk op en hebben het samenwerkingsverband Holland Rijnland opgezet. De jeugdzorgovereenkomsten die zij zijn overeengekomen, lopen af per 1 januari 2017.

Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem stappen uit Holland Rijnland

Twee Holland Rijnland gemeenten (Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) besloten in 2016 om in het vervolg samen op te trekken. Daartoe hadden ze in het voorjaar 2016 een aanbesteding aangekondigd voor jeugdzorg in de periode 2017-2020. 
Meerdere jeugdhulporganisaties zijn samenwerkingsverbanden aangegaan om in groepen in te schrijven. In juli werd GO! voor jeugd als winnende groep aangewezen. De groep die tweede werd, Het Consortium,  is onmiddellijk naar de rechter gestapt ter voorkoming van het tekenen van de opdracht.

Uitspraak 5 oktober 2016 zet streep door aanbestedingsprocedure

Het Consortium had in de procedure al geklaagd over de onuitvoerbaarheid van de opdracht. De gunningscriteria zouden subjectief en onvoldoende bepaald zijn. Zo was de scope van de opdracht onduidelijk, nu onder meer het volume van de huidige zorgaanvraag onbekend was en er geen reële inschatting van de risico’s kon worden gemaakt. Risico’s die vervolgens volledig werden afgewenteld op de aanbieder, terwijl die gebonden is aan een plafondbudget. Dat plafondbudget is, was de stelling van het Consortium, veel te laag om alle jeugdigen in de gemeenten te voorzien van passende zorg zoals door de gemeenten gewenst.

De rechter volgde deze redenering en oordeelde dat de risicoverdeling disproportioneel was. De rechter stelde vast dat van de aanbieders verwacht werd dat alle passende zorg moest worden aangeboden aan jeugdigen in de gemeenten zonder dat door het plafondbudget wachtlijsten zouden ontstaan. De voorzieningenrechter oordeelde daarom dat de risicoverdeling tussen de gemeenten en de opdrachtnemer in de aanbesteding onvoldoende evenwichtig (disproportioneel) was geregeld. En dat is in strijd met de Aanbestedingswet.

Aanbestedingsprocedure moet opnieuw

De rechter stuurt de gemeenten terug naar af: ze mogen geen uitvoering geven aan de aanbestedingsprocedure en moeten opnieuw beginnen. De gemeenten hebben weliswaar beroep aangetekend tegen deze uitspraak, maar ondertussen mogen ze geen overeenkomst aangaan met GO! voor jeugd. Dit betekent dat de huidige overeenkomsten, die eigenlijk op 1 januari 2017 ophielden, worden verlengd totdat de aanbestedingsprocedure opnieuw is gedaan of totdat de rechter in hoger beroep anders oordeelt.

Al met al een ongekend vonnis. Een vonnis dat door u als inschrijver met open armen zal worden ontvangen.

Uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 5 oktober 2016

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV