MENU

Wat is de Alcatel- of standstill-termijn?
16-01-2017

Een opdracht mag niet direct worden gegund nadat een aanbesteder een (voorlopige) gunningsbeslissing heeft genomen. De gunningsbeslissing dient eerst naar alle betrokken inschrijvers te worden gestuurd. Daarnaast dient een standstill-termijn van minimaal 20 kalenderdagen in acht te worden genomen en dient de uitkomst van een eventueel kort geding te worden afgewacht. Deze termijn gaat in op de dag na de datum waarop de gunningsbeslissing is verzonden.

Deze standstill-termijn dient een effectieve rechtsbescherming te garanderen. De afgewezen inschrijvers hebben daardoor de tijd om de gunningsbeslissing te controleren en eventuele bezwaren voor te leggen aan de voorzieningenrechter. 

Moet de Alcatel-termijn in acht worden genomen bij opdrachten onder de drempelwaarde?

Voor overheidsopdrachten onder de drempelwaarde dient het ARW 2016 te worden toegepast (geldt niet voor speciale sector bedrijven). Op grond van het ARW 2016 moet een aanbestedende dienst bij de meeste aanbestedingsprocedures een Alcatel-termijn in acht nemen. Deze termijn komt overeen met de standstill-termijn, zoals opgenomen in de Aanbestedingswet.

Voor de overige opdrachten met een waarde onder de Europese drempelwaarden hoeft volgens de wet geen standstill-termijn in acht te worden genomen. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde daarentegen dat een aanbesteder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht dient te nemen en dat het in strijd is met het daaruit voortvloeiende fair play-beginsel om de effectieve rechtsbescherming onmogelijk te maken. Om die reden moet ook bij onderdrempelige opdrachten een standstill-termijn in acht worden genomen.

De termijn moet in ieder geval lang genoeg zijn om effectieve rechtsbescherming tegen onjuiste gunningsbeslissingen mogelijk te maken.

Relevante jurisprudentie:

© 2021 RWV