MENU

Wijziging van de voorwaarden gedurende de aanbestedingsprocedure
16-01-2017

Op grond van het transparantiebeginsel dient een aanbesteder alle voorwaarden van de aanbestedingsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te vermelden in de aanbestedingsdocumenten. Hij dient te vermelden welke geschiktheidseisen, selectiecriteria, facultatieve uitsluitingsgronden en gunningscriteria gehanteerd zullen worden. Hierdoor is het voor de inschrijvers mogelijk de juiste reikwijdte van de opdracht te begrijpen. Daarnaast zijn zij hierdoor in staat de opdracht op dezelfde manier te interpreteren.

De voorwaarden van de opdracht mogen niet meer gewijzigd worden gedurende de aanbestedingsprocedure. Een wijziging van deze voorwaarden zou namelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel en in het bijzonder het transparantiebeginsel  kunnen opleveren. Wil een aanbesteder een belangrijke voorwaarde wijzigen, dan dient hij de opdracht opnieuw in de markt te zetten. Echter er zijn een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen

Verschrijving

Een voorwaarde mag ‘gewijzigd’ worden op het moment dat uit de context blijkt dat een gestelde eis anders gelezen moet worden. Zo zou het woord of vervangen kunnen worden door het woord en als uit de aanbestedingsdocumentatie duidelijk blijkt dat en bedoeld wordt. Het moet dus overduidelijk zijn dat er sprake is van een verschrijving.

Verduidelijken

Een aanbesteder mag belangrijke voorwaarden van de opdracht wel verduidelijken en andere inlichtingen verstrekken. Een voorwaarde hiervoor is dat met deze inlichtingen en verduidelijkingen niet de betekenis van die voorwaarden wordt gewijzigd. Het is dus wel toegestaan om een gestelde voorwaarde uit te leggen als daarover onduidelijkheid bestaat bij één of meer inschrijvers, zolang de betekenis van de voorwaarde niet wordt gewijzigd.

Overige uitzonderingen

In de jurisprudentie zijn nog verschillende andere uitzonderingen te vinden. Soms wordt aansluiting gezocht bij het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Ook hebben verschillende rechters geoordeeld dat een wijziging toegestaan was, omdat de wijziging aan alle inschrijvers bekend was gemaakt en de inschrijvers nog voldoende tijd hadden om hun inschrijving aan te passen.

Rectificatie

Een wijziging is in ieder geval toegestaan op het moment dat een aanbesteder de aanbesteding rectificeert. Deze rectificatie dient op TenderNed te worden gepubliceerd. Daarnaast dienen de wettelijke minimumtermijnen  opnieuw in acht te worden genomen.

Relevante jurisprudentie:

© 2022 RWV