MENU

Pensioen & Bestuurdersaansprakelijkheid

Ben je als bestuurder niet in staat om tijdig de verschuldigde bijdragen (premies) aan het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds te voldoen, dan kun je op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor niet betaalde pensioenpremies. Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de oud-bestuurder, de vereffenaar en de beleidsbepaler.

Voorkom een dwangbevelprocedure

Het bedrijfstakpensioenfonds kan de pensioenpremie (en de rente hierover) op een eenvoudige en een voor haar weinig kostbare wijze invorderen door middel van een dwangbevelprocedure. Voor jou is het van belang te voorkomen dat het tot een persoonlijke aansprakelijkheid en tot een dwangbevelprocedure komt.

Maak tijdig melding van een betalingsonmacht

Op het moment dat je de premies niet kunt voldoen, zal je dit tijdig schriftelijk moeten melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Tijdig is in dit geval uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de premie voldaan had moeten zijn.

Bij kennelijk onbehoorlijk bestuur ben je hoofdelijk aansprakelijk

Voldoe je op de juiste wijze aan de meldingsplicht, dan kun je alleen nog hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden indien aannemelijk is dat het niet betalen van de pensioenbijdragen het gevolg is van een aan jou te wijten onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de melding. Onder kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt bijvoorbeeld verstaan het onverantwoordelijk onttrekken van gelden uit de onderneming.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Heb je vragen over dit onderwerp, wil je in verzet gaan tegen een dwangbevelprocedure of wil je weten hoe en wanneer je het beste melding kunt maken van betalingsonmacht? Neem dan vooral contact op met onze pensioenadvocaten. We adviseren je graag!

© 2022 RWV