MENU

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt er voor u als ondernemer een verplichting om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de intreding van de Algemene verordening gegevensbescherming in mei 2018 gelden er strengere regels met betrekking tot het datalekken. 

Wat is een datalek?

We spreken over een datalek als sprake is van een inbreuk op een beveiliging waardoor persoonsgegevens verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bij datalekken komen dus persoonsgegevens vrij zonder dat dit uw bedoeling is. Dit kan onder andere gebeuren als e-mails naar verkeerde e-mailadressen worden gestuurd, laptops worden gestolen, USB-sticks kwijtraken of een cyberaanval plaatsvindt.

Wat wordt er na intreding van de AVG op dit vlak van uw organisatie verwacht? 

Treedt er bij uw organisatie een datalek op dan kan de verplichting bestaan om dit datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of melding moet plaatsvinden, hangt af van de ernst van het datalek. In bepaalde gevallen zal u ook de betrokkenen – dit zijn de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt – op de hoogte moeten stellen van het datalek. 

Naast deze meldplicht, heeft uw organisatie de verplichting om alle datalekken te documenteren. Niet alleen moet u bijhouden welke datalekken zich allemaal binnen uw organisatie hebben voorgedaan, ook moet u onder andere de feiten over het datalek, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen vastleggen.

Houdt uw organisatie zich niet aan de voornoemde en andere verplichtingen uit de AVG, dan riskeert u hoge boetes. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Uiteraard adviseren wij u graag over de wijze waarop u de datalekken moet bijhouden. Ook kunnen wij u adviseren wanneer twijfel bestaat of een datalek wel of niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een betrokkene moet worden gemeld. 

Krijgt uw organisatie een boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens? Of bent u in kennis gesteld van het voornemen ertoe? Wij helpen u graag bij het naar voren brengen van uw zienswijze of het maken van bezwaar tegen deze boete. 

© 2022 RWV