Verzoekschrift wijzigen voornaam via advocaat

Voor een officiële wijziging van de voornaam moet je (door tussenkomst van een advocaat) een verzoekschrift tot naamswijziging indienen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens of je een zwaarwichtig belang hebt bij wijziging van je voornaam. Een zwaarwegend persoonlijk belang is bijvoorbeeld aanwezig bij adoptie of na een geslachtsverandering.

Daarnaast mogen er geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen de naamswijziging verzetten. Het verzoek dient dan ook goed te worden onderbouwd. Als je als verzoeker minderjarig bent, dan moet het verzoek door jouw wettelijk vertegenwoordiger (een van je ouders of je voogd) worden ingediend.

De naamswijziging is pas officieel als de wijziging door de rechtbank is toegestaan én in het geboorteregister is ingeschreven. 

Verzoek wijzigen achternaam (geslachtsnaam) via Justis

Een achternaam kan worden gewijzigd omdat er een nieuwe familieband ontstaat, zoals na echtscheiding, adoptie, erkenning en vaderschapsactie. Ook is het mogelijk de achternaam te wijzigen, omdat deze kennelijk onwelvoeglijk, bespottelijk of verkeerd gespeld is. Een wijziging kan alleen onder strikte voorwaarden.

Een verzoek tot wijziging van de achternaam kun je (als je meerderjarig bent) zelf indienen bij de screeningsautoriteit Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. De minister van Justitie heeft besloten dat de achternaam slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan worden gewijzigd. De wijzigingsgronden zijn terug te vinden in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Dit besluit somt limitatief op onder welke voorwaarden een achternaam kan worden gewijzigd.

Voor een minderjarige geldt dat de nieuwe naamgever het kind gedurende een bepaalde aaneengesloten periode (onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek) moet hebben verzorgd en opgevoed. Voor kinderen onder de 12 jaar is dat vijf jaar, voor oudere kinderen drie jaar. Het verzoek om de achternaam te wijzigen moet worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. 

waarom onze advocaten familierecht inschakelen?

Gezien de specifieke wetgeving op dit terrein is juridische ondersteuning noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in je situatie en de mogelijkheden van de gewenste naamswijziging. Onze advocaten familierecht kunnen je helpen bij het voeren van de aangewezen procedures en je adviseren over het naamrecht.

misschien ook interessant voor jou