In 2012 werd de Wet Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht geïntroduceerd, om het vorige BV-recht, dat te star en minder aantrekkelijk was dan andere Europese rechtsstelsels, te vervangen. Nu, meer dan tien jaar later, is het tijd om de balans op te maken.

Uitkering van winst en reserves

Met de introductie van de Wet Flex-BV is artikel 2:216 BW flink gewijzigd. Dit artikel bepaalt dat de algemene vergadering bevoegd is tot:

  • bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald, en
  • vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (beperkte balanstest).

Uitkeringstoets verplicht

Een besluit tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur moet een op de toekomstgerichte uitkeringstoets doen voordat het goedkeuring verleent.

Het bestuur kan goedkeuring slechts weigeren als het weet of behoort te voorzien dat de BV na de uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Wat is het vennootschappelijk belang?

Over de interpretatie van artikel 2:216 BW is veel geschreven en de meningen zijn verdeeld. Sommige auteurs vinden de uitleg van het bestuur te beperkt, omdat het bestuur zich bij de vervulling van zijn taak moet richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Zij menen daarom dat het vennootschappelijk belang ook een rol moet spelen bij het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een uitkeringbesluit. Dat betekent volgens hen ook dat de tegenstrijdigbelangregeling van toepassing zou kunnen zijn.

Uitkeringstoets in de praktijk

In een arrest uit 2020 lijkt het Hof Den Haag het breder te trekken en stelt dat het vennootschappelijk belang rekening moet houden met de belangen van derden, waaronder crediteuren.

Het bestuur mag een voorgenomen uitkering slechts toetsen aan het wettelijk omlijnde criterium van artikel 2:216 lid 2 en heeft niet de mogelijkheid om (eventueel tegenstrijdige) belangen af te wegen.

Meer weten over de uitkeringstoets?

Heb je vragen over de balanstest of uitkeringstoets? Of over de Wet Flex-BV in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige advocaten ondernemingsrecht. En lees ook gerust mijn artikel waarin ik inga op de belangrijke verschillen tussen statuten en aandeelhoudersovereenkomst.

Lees ook: Statuten versus aandeelhoudersovereenkomst: belangrijke verschillen