Sinds kort is het mogelijk voor rechters in Nederland om rechtsvragen direct voor te leggen aan de Hoge Raad, onze hoogste rechtscollege. Een belangrijke rechtsvraag waarover veel wordt gedebatteerd is of beslaglegging na executie mogelijk is. De Voorzieningenrechter Utrecht heeft deze vraag nu voorgelegd aan de Hoge Raad.

Mag een hypotheekakte voor beslaglegging worden gebruikt?

De vraag in dit geschil is òf de bank als hypotheekhouder na executoriale verkoop van de woning van de schuldenaar, de hypotheekakte mag gebruiken voor beslaglegging voor de restant schuld. Een hypotheekakte is een notariële akte en aan een notariële akte kan executoriale kracht worden toegekend.

In het verleden heeft de Hoge Raad al eens over een dergelijk geval geoordeeld. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld dat executoriale kracht alleen kan gelden voor zover de vorderingen in de akte zijn omschreven en voor zover deze vorderingen op het moment van het opstellen van de akte al bestaan of ontstaan uit een rechtsverhouding die op dat moment reeds bestond.

Maar in de kwestie waarover de Voorzieningenrechter Utrecht moest oordelen was in de hypotheekakte uitsluitend een recht van hypotheek gevestigd en was daarin niet tevens een overeenkomst van geldlening omschreven op basis waarvan geëxecuteerd kon worden. De deurwaarder weigerde daarom de hypotheekakte als een executoriale titel te beschouwen en weigerde om tot beslaglegging over te gaan. De bank wilde de hypotheekakte wel als executoriale titel gebruiken en vordert in de procedure dat de deurwaarder tot beslaglegging overgaat.

Goede vastlegging in de hypotheekakte is essentieel

In de kern komt het er op neer dat uit de akte duidelijk moet blijken voor welke vordering de bank kan executeren. In de zaak die diende voor de Voorzieningenrechter Utrecht voerde de bank aan dat de hypotheekakte weliswaar niet een beschrijving gaf van de geldleningen, maar dat deze wel was verleend voor al hetgeen de bank te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en nog te verstrekken geldleningen. Deze geldleningen waren een dag daarvoor verstrekt. De omvang daarvan bleek uit de administratie van de bank.

De Hoge Raad dient nu te beslissen

Moet de omvang van de vordering rechtstreeks uit de hypotheekakte volgen of kan worden volstaan met een bewijs daarvan uit de administratie van de bank?

Het wordt een belangrijke uitspraak!

De uitslag kan van groot belang zijn. Steeds vaker blijft er een restschuld over na executoriale verkoop van het huis. De vraag is of de bank dan direct voor de restschuld beslag kan leggen op andere vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Wij volgen het op de voet

Uiteraard houden wij in de gaten wat de Hoge Raad in deze zaak beslist. Kiest de Hoge Raad voor duidelijkheid en bescherming van de schuldenaar of kunnen banken volstaan met een verwijzing naar haar administratie?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met mij.