Het gebeurt niet zelden dat de (juridisch) adviseur bij de advisering over een beëindiging van het dienstverband geen of onvoldoende aandacht besteedt aan de pensioengevolgen. Zo blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.

Het betreft – kort samengevat – een werknemer met de spierziekte ALS die door een advocaat wordt bijgestaan in een (pro forma) ontbindingsprocedure met als voornaamste doel het veiligstellen van de WW-uitkering van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer verkrijgt een WW-uitkering.

Het doel lijkt dus te zijn bereikt, maar de advocaat is geheel voorbij gegaan aan de pensioengevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vooral voor de partner van de werknemer heeft dit, zo blijkt na het overlijden van de werknemer, grote gevolgen. In het geval het dienstverband namelijk niet tot een einde was gekomen of de werknemer ziek uit dienst was getreden, had de werknemer recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zou de dekking voor het nabestaandenpensioen volledig in tact zijn gebleven. Een belangrijk punt dat de advocaat niet in zijn advisering heeft meegenomen met de nodige gevolgen van dien.

Vordering partner overleden werknemer

De partner van de overleden werknemer start een gerechtelijke procedure en stelt zich op het standpunt dat de advocaat onzorgvuldig heeft gehandeld door haar man destijds onvolledig en onjuist te adviseren in het kader van het ontslag. Zou de advocaat hebben geadviseerd niet mee te werken aan het ontslag, dan zou de aanspraak op nabestaandenpensioen niet verloren zijn gegaan, aldus de nabestaande. Zij vordert daarom vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade, bestaande uit gederfde uitkeringen uit hoofde van een in de cao opgenomen collectieve ANW-verzekering van ongeveer
€ 13.000, - per jaar en een hoger nabestaandenpensioen.

Verweer advocaat: alleen veiligstellen WW-uitkering

De advocaat verweert zich en voert aan dat hij een duidelijke opdracht had, namelijk het veiligstellen van de WW-uitkering en dat hij deze taak naar behoren heeft uitgevoerd. Ook stelt hij zich op het standpunt dat hij niet wist, of in ieder geval niet had kunnen weten, dat de werknemer ziek was op het moment dat hij hem bijstond.

Oordeel rechtbank: advocaat aansprakelijk voor pensioenschade

De rechtbank oordeelt dat de advocaat niet heeft voldaan aan zijn zorgvuldigheidsplicht. Nu sprake is van een onomkeerbare (proces)handeling die in de naam van de werknemer is uitgevoerd, was extra zorgvuldigheid geboden en had de advocaat oog moeten hebben voor alle mogelijke financiële gevolgen van een beëindiging van het dienstverband. Hierbij overweegt de rechtbank dat de taak van de advocaat in dit geval verdergaat dan alleen zijn opdracht, namelijk het veiligstellen van de WW-uitkering, en dat het juist aan de advocaat is om na te gaan of de wens van de cliënt ook in zijn belang is en als dit niet zo zou zijn, hij de mogelijke alternatieve scenario’s en/of oplossingen dient aan te dragen en/of zelfs de door cliënt gewenste stap dient af te raden.

Conclusie: de advocaat is aansprakelijk voor de door de nabestaande geleden en nog te lijden pensioenschade.

In de praktijk

Deze zaak toont aan hoe ‘gevaarlijk’ het is te adviseren over een ontslag zonder aandacht te geven aan de pensioengevolgen van een beëindiging van het dienstverband. Deze zijn niet altijd (direct) zichtbaar en kunnen ‘verstopt’ zitten in een arbeidsongeschiktheidspensioen, een voorwaardelijke pensioenregeling of in een uit de cao voortvloeiende collectieve nabestaandenvoorziening. Wordt hier niet of niet goed naar gekeken, dan kan dit vergaande gevolgen hebben.