Op 30 januari jl. zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, afgekort UAV 2012, door de ministers van BZK en EL&I vastgesteld. Met deze nieuwe UAV zijn de oude UAV 1989 en de UAV-TI 1992 niet alleen in een nieuw jasje gestoken, maar ook geïntegreerd. Daarmee gelden deze voorwaarden nu ook voor installatiewerk.

De UAV zijn belangrijke voorwaarden in bouwsector

De eerste versie van de UAV werd in 1968 vastgesteld. De UAV zijn tot op heden de meest gebruikte algemene voorwaarden in de Nederlandse bouwsector. Volgens het Instituut voor Bouwrecht spelen de UAV een rol bij een jaarlijkse bouwomzet van rond de 50 miljard euro.

Wijzigingen in de UAV 2012

De UAV 2012 bevatten ten opzichte van de UAV 1989 geen fundamentele wijzigingen. , De werkgroep heeft, in opdracht van de overheid de UAV, slechts een lichte herziening doorgevoerd. Onder meer de nieuwe wetgeving, zoals de invoering van het Nieuw Burgerlijke Wetboek in 1992 en de invoering van titel 7.12 Aanneming van werk, alsmede de jurisprudentie van de afgelopen jaren zijn in de UAV 2012 verwerkt.

Enkele in het oog springende wijzigingen:

 • De opdrachtgever dient niet alleen voor publiekrechtelijke vergunningen te zorgen om de bouw mogelijk te maken, maar dient ook zorg te dragen voor eventuele privaatrechtelijke toestemming;
 • De opdrachtgever kan de goedkeuring voor de inschakeling van onderaannemers niet op onredelijke gronden onthouden;
 • De specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier worden betrokken is komen te vervallen. De aansprakelijkheid voor de voorgeschreven leverancier is in de UAV 2102 aan paragraaf 6 toegevoegd. Daarmee wordt de positie van de voorgeschreven leverancier gelijkgetrokken met de voorgeschreven onderaannemer;
 • Na oplevering is de aannemer niet langer gehouden gebreken te herstellen die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of het gevolg zijn van als normaal te verwachten slijtage als  gevolg van het feitelijke gebruik;
 • Ten aanzien van ernstige gebreken na oplevering wordt  niet langer verwezen naar artikel 1645 van het oude Burgerlijk Wetboek, maar is een omschrijving van ernstige gebreken in de UAV opgenomen.

  Daarnaast dient de opdrachtgever onder de UAV 2012 aannemelijk te maken dat het ernstige gebrek het gevolg is van een aan de aannemer toe te rekenen tekortkoming. Onder de oude UAV werd de aansprakelijkheid van de aannemer aangenomen, tenzij hij aannemelijk kon maken dat het gebrek niet voor zijn rekening kwam.

  In geval van ernstige gebreken dient de opdrachtgever binnen 10 jaar een vordering aanhangig te maken, op straffe van verval van zijn aanspraken.
 • De opdrachtgever mag het gebruik van een ander dan het voorgeschreven fabricaat bouwstoffen niet op onredelijke gronden weigeren;
 • Hoofdregel in de UAV 2012 is dat bouwstoffen niet langer door de directie behoeven te worden goedgekeurd;
 • Ook nieuw is dat oude uit het werk komende bouwstoffen in beginsel eigendom zijn van de opdrachtgever en indien nodig door  de opdrachtgever dienen te worden afgevoerd;
 • In de UAV 2012 heeft de aannemer standaard de verplichting om een algemeen tijdschema op te stellen;
 • In geval van meerwerk kan de aannemer alleen aanspraak maken op een extra vergoeding, wanneer hij heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging en/of termijnverlenging die het gevolg is van het meerwerk. Dit was voorheen al in het Burgerlijk Wetboek bepaald, maar is nu ook in de UAV 2012 opgenomen.

  Een en ander geldt niet bij stelposten of verrekenbare hoeveelheden;
 • De korting bij te late oplevering, die in de UAV 1989 nog altijd was bepaald op FL. 75,= per werkdag, is in de UAV 2012 bepaald op € 60,= per werkdag.

Verklaar de UAV 2012 van toepassing op nieuwe overeenkomsten

Hoewel de UAV 2012 door de overheid zijn vastgesteld, zijn deze niet automatisch op een bouwcontract van toepassing. De UAV 2012 zijn namelijk, net als de UAV 1989, algemene voorwaarden, die alleen op een overeenkomst van toepassing zijn, wanneer deze door partijen op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Dit kan door middel van een verwijzing naar de UAV in de offerte, het bestek of de technische omschrijving en uiteraard ook in de aannemingsovereenkomst zelf.

De nieuwe UAV 2012 hebben zodoende ook geen gevolgen voor bestaande overeenkomsten, waarop deze niet van toepassing zijn verklaard. Let u er bij het aangaan van nieuwe bouwcontracten goed op dat deze nieuwe voorwaarden op de overeenkomst van toepassing worden verklaard, zeker waar wordt gecontracteerd op basis van een ouder bestek, waarin nog wordt verwezen naar de oude voorwaarden.

Let wel op dat van de bepalingen van de UAV in het bestek altijd kan worden afgeweken. Voor vragen hierover of andere vragen over de UAV 2012 kunt u contact met mij opnemen.