U kunt het (bijna) niet gemist hebben: de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen.

Gelet op de stevige boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen in geval van overtreding van de AVG, is het voor iedere organisatie van groot belang acties en maatregelen te treffen die waarborgen dat de AVG correct wordt nageleefd.

Ook aanspraak- en pensioengerechtigden krijgen door de AVG meer en verbeterde privacyrechten. Pensioenuitvoerders worden verplicht om hen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en op de website van de pensioenuitvoerder moet een privacyverklaring worden opgenomen. Voor pensioendeelnemers moet helder en inzichtelijk zijn welke persoonsgegevens van hen worden verwerkt en met welk doel.

De AVG verplicht verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in beginsel tot het sluiten van verwerkersovereenkomsten in elke situatie waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit geldt ook bij de uitvoering van pensioenregelingen. Echter, tussen twee verwerkingsverantwoordelijkheden hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten. Deze situatie kan zich voordoen in de relatie tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder.

Bij de uitvoering van een pensioenregeling zijn, naast de werknemer, vaak meerdere partijen betrokken: de werkgever, de pensioenuitvoerder, een herverzekeraar en de accountant of het salarisadministratiekantoor. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een partij verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker is. Voor meer informatie hierover lees het artikel: Verwerken van persoonsgegevens: bent u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?
 

Download het complete stappenplan ter voorbereiding op de AVG

Om u bij de voorbereiding te helpen, hebben wij voor u een Stappenplan AVG opgesteld. Als u dit stappenplan doorloopt, dan is uw organisatie straks AVG-proof. Het stappenplan bestaat in totaal uit 10 stappen. 

Heeft u vragen over de AVG of wilt u graag dat wij u helpen met de voorbereidingen op de AVG? Neem gerust contact op met onze privacyspecialisten