Bij besluit d.d. 23 mei 2017 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de pensioenregeling voor de Groothandel in Bloemen en Planten verplicht gesteld. De verplichtstelling geldt voor iedere medewerker waarvan de functie gelijk of gelijkwaardig is aan een functie genoemd in de functiegroepen I tot en met VI. Het gaat bijvoorbeeld om productiemedewerkers, administratief medewerkers, binnendienst medewerkers en chauffeurs.

Op de werkgevers rust de verplichting om deze medewerkers per 30 mei 2017 aan te melden bij het Pensioenfonds PGB, het fonds waaronder de pensioenregeling voor de Groothandel in Bloemen en Planten is ondergebracht.

Functiegroepen

Door de verplichtstelling is het van (nog groter) belang dat goed wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst, in welke functie een medewerker werkzaam is en binnen welke functiegroep de medewerker is ingedeeld. Iedere werkgever in de branche zal immers nu onderscheid moeten maken tussen de medewerkers die wel en de medewerkers die niet onder de verplichtstelling vallen. Kan de werkgever deze keuze niet voldoende onderbouwen, dan bestaat het risico dat de werkgever op een later moment alsnog verplicht

wordt om bepaalde medewerkers met terugwerkende kracht bij het pensioenfonds aan te melden en daarvoor pensioenpremies af te dragen.

Vrijstellingsverzoek

Werkgevers die al vóór juni 2015 een eigen pensioenregeling hadden, kunnen bij het pensioenfonds een verzoek tot vrijstelling indienen. Het pensioenfonds is verplicht de verzochte vrijstelling te verlenen, mits de werkgever kan aantonen dat de eigen pensioenregeling financieel en actuarieel gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van het pensioenfonds.

Of het, om financiële of andere redenen, verstandig is een vrijstellingsverzoek in te dienen, hangt onder meer af van het niveau van de huidige regeling en de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand. Ook is van belang onder welke (financiële) voorwaarden de huidige pensioenverzekeraar bereid is de lopende uitvoeringsovereenkomst voortijdig te beëindigen.

Kunt u op deze vrijstellingsgrond een beroep doen, dan is het in ieder geval raadzaam om de voor- en nadelen hiervan in kaart te laten brengen.

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden

Het feit dat op (een deel van) de medewerkers een verplicht gestelde pensioenregeling van toepassing is, betekent niet dat bestaande pensioentoezeggingen zonder meer gewijzigd kunnen worden. Is aan een medewerker bijvoorbeeld een premievrij pensioen toegezegd, dan moet die toezegging in beginsel gestand worden gedaan, ook als deelneming in de pensioenregeling van het pensioenfonds tot een verbetering van het pensioen leidt en ongeacht het feit dat in de verplicht gestelde pensioenregeling is bepaald dat de medewerker 50% van de pensioenpremie betaalt.

Het is van belang dat de wijzigingen, in het bijzonder een mogelijke daling van het netto-inkomen, goed en helder met de medewerkers worden gecommuniceerd en wordt geprobeerd voor eventueel door te voeren wijzigingen de schriftelijke instemming van de medewerkers te verkrijgen.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten van de werkgever die de arbeidsvoorwaarde pensioen raken. Heeft de verplichtstelling tot gevolg dat bepaalde keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de bestaande pensioenregeling, vergeet u dan niet de ondernemingsraad hierin te betrekken.

Meer informatie?

Vraagt u zich af welke gevolgen de verplichtstelling voor uw onderneming heeft en welke keuzes u hierin kunt c.q. moet maken? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.