Of er partneralimentatie is verschuldigd, wat de hoogte van het bedrag is en hoe lang er moet worden betaald, wordt bepaald aan de hand van de situatie ten tijde van vaststelling. Uw situatie blijft echter niet altijd hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van inkomen, het hertrouwen van de alimentatiegerechtigde (degene die alimentatie ontvangt) of een wijziging in het vermogen. Als uw situatie wijzigt, kan dit een reden zijn om de partneralimentatie te verlagen, te verhogen of zelfs te beëindigen.

Wijzigen hoogte alimentatie

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de vastgestelde partneralimentatie maandelijks wijzigt. Niet iedere wijziging in uw situatie levert een grond op voor wijziging van de partneralimentatie. Omdat de wijzigingsmogelijkheden zeer afhankelijk zijn van alle feiten en omstandigheden, kan ik u geen uitputtende lijst geven van wijzigingsgronden. Wel kan ik aangeven in welke gevallen het nuttig is de (hoogte van) de partneralimentatie opnieuw te laten beoordelen:

  • Wijziging in het inkomen van een van beiden;
  • Wijziging in de burgerlijke staat;
  • Wijziging in het vermogen van een van beiden;
  • Wijziging in de behoefte van de alimentatiegerechtigde;
  • Wijziging van uw inkomen vanwege een wetswijziging;
  • Opnieuw samenwonen door een van beiden;
  • Nieuwe onderhoudsverplichting door bijvoorbeeld het krijgen van kinderen;
  • Nieuwe aflossingsverplichting en rentelasten ten aanzien van een schuld;
  • Niet voldoen aan de inspanningsverplichting.

Het laatste punt behoeft in ieder geval een nadere uitleg. Als u alimentatie betaalt aan uw ex-partner, wordt verwacht dat uw ex-partner alles in het werk stelt om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Laat uw ex-partner dit na, of toont uw ex-partner onvoldoende aan zich in te spannen, dan kan de rechtbank oordelen dat niet aan de inspanningsverplichting wordt voldaan. Aan deze conclusie kan de rechter verschillende gevolgen verbinden. Zo kan de hoogte van de partneralimentatie worden aangepast, of kan de alimentatieduur worden verkort. Ook ‘stilzitten’ kan dus een wijzigingsgrond opleveren. Dit wordt vaak over het hoofd gezien.

Beoordeling wijzigingsverzoek alimentatie

Per situatie wordt beoordeeld of er sprake is van een zodanige wijziging, dat de partneralimentatie dient te worden gewijzigd. Als u bijvoorbeeld besluit om minder te gaan werken, zodat u minder partneralimentatie hoeft te voldoen, dan wordt dat als een verwijtbare en vermijdbare inkomensvermindering gezien. Net als dat u besluit om minder te werken, met de gedachte dat uw ex-partner uw inkomen wel aanvult. Dit soort wijzigingen zullen niet tot een verlaging of verhoging van de alimentatie leiden. Het gaat er dus niet alleen om dat er sprake is van een ingrijpende wijziging, maar ook om de aanleiding van de wijziging.

Wijziging duur alimentatie

Belangrijk is verder dat u beseft dat niet alleen de hoogte van de alimentatie kan worden gewijzigd, maar dat er ook gronden bestaan om de alimentatieduur te verkorten. De maximale termijn van de onderhoudsverplichting is twaalf jaar, te rekenen vanaf inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Vaak krijg ik de vraag of de duur van de onderhoudsverplichting inmiddels is verkort door het nieuwe wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie’.

Nee, dit voorstel is nog niet in werking getreden. Het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt door de Eerste Kamer in behandeling genomen. Meer informatie over dit wetsvoorstel vindt u in het artikel Update Wet herziening partneralimentatie’.

Ook grievend gedrag leidt tot wijzigingsverzoek alimentatie

Niet alleen eerder genoemde wijzigingsgronden kunnen leiden tot een wijziging van de hoogte van de alimentatie, ook grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde kan hiertoe leiden. Denk hierbij een pesterijen, fysiek geweld, valse beschuldigingen en dat alles in een zodanige mate dat niet van de alimentatiebetaler kan worden verwacht dat hij/zij in het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde blijft voorzien.

Wijziging ontdekken en bewijzen

Maar hoe komt u er nu achter dat de situatie van uw ex-partner is gewijzigd? Het zou mooi zijn als u hier concrete afspraken over heeft gemaakt, die zijn opgenomen in uw convenant. Vaak is dit echter niet het geval. Dan geldt het uitgangspunt dat u en uw ex-partner verplicht zijn om een wijziging in de situatie te melden aan de ander. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat de alimentatie met terugwerkende kracht wordt aangepast in het geval uw ex-partner de wijziging ontdekt.

Vermoedt u dat er sprake is van een wijziging die nog niet is gemeld door uw ex-partner, dan kunt u zijn/haar financiële stukken opvragen, waaronder de aangifte IB. Weigert uw ex-partner om de stukken over te leggen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u verder.

Wijzigingsverzoek alimentatie

Bent u van mening dat u te veel partneralimentatie betaalt of dat u te weinig partneralimentatie ontvangt? Wij schatten de kansen van een wijzigingsverzoek voor u in. Heeft uw verzoek kans van slagen, dan kunt u in onderling overleg proberen tot een oplossing te komen of u kunt een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank.

Meer informatie over partneralimentatie

Voor meer informatie over partneralimentatie of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht kunt u contact opnemen met mij, of met een van de andere familierechtadvocaten van RWV.