Vorig jaar juli heeft u kunnen lezen over de ontwikkelingen ten aanzien van het wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie. In de tussentijd zijn de puntjes op de i gezet met als resultaat dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 11 december jl. heeft aangenomen.

Wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie; een samenvatting

Al in 2015 is er een voorstel tot wijziging van de wet ingediend. De initiatiefnemers beoogden met het wetsvoorstel de partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. Gaandeweg is het voorstel verschillende keren gewijzigd. Uiteindelijk is alleen de verkorting van de duur van de partneralimentatie overeind gebleven.

Duur alimentatieverplichting in het (gewijzigde) wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie

Op dit moment is het zo dat de alimentatieplicht maximaal twaalf jaar duurt. Het nieuwe uitgangspunt is dat de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud automatisch eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:

  1. Als u langer dan vijftien jaar getrouwd bent geweest en uw ex-partner is maximaal tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan stopt de alimentatieverplichting pas op het moment dat uw ex-partner de AOW-leeftijd bereikt. De termijn kan dus tot maximaal tien jaar worden opgerekt.
  2. Als uw kinderen jonger zijn dan twaalf jaar, loopt de alimentatieverplichting door totdat uw jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan dus uitkomen op twaalf jaar, op het moment dat u gaat scheiden als uw jongste kind net is geboren.
  3. Is uw ex-partner vijftig jaar of ouder en bent u langer dan vijftien jaar getrouwd geweest, dan heeft deze recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering zal overigens volgens de nota van wijziging zeven jaar na inwerkingtreding vervallen.

Zijn op uw situatie meerdere uitzonderingen van toepassing, dan geldt de langste termijn.

Wijzigingsgrond gesneuveld

Na ons artikel van 17 juli 2018 is het wetsvoorstel zodanig gewijzigd, dat de derde in het artikel genoemde wijzigingsgrond is komen te vervallen. Dit houdt in dat de alimentatieplicht niet stopt op het moment dat u, als alimentatieplichtige, de AOW-leeftijd bereikt. Daarvoor in de plaats is een uitzondering opgenomen die de positie van ‘oudere’ onderhoudsgerechtigden tracht te verbeteren.

Wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie aangenomen, is het nu dan ook van kracht?

Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen en wordt nu behandeld door de Eerste Kamer. Als zij het wetsvoorstel ook aanneemt, dan zal de wet naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2020 in werking treden. De nieuwe wet is op dit moment dan ook nog niet van kracht.

Geldt de wetswijziging na inwerkingtreding ook voor u?

De verkorting van de duur van de partneralimentatie gaat gelden voor de ‘nieuwe gevallen’. Is de alimentatieverplichting al voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel vastgesteld door de rechtbank of overeengekomen tussen u en uw ex-partner, dan blijft de ‘oude’ wetgeving met de maximale termijn van twaalf jaar gelden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, dus houd onze website in de gaten! Voor meer informatie over partneralimentatie kunt u contact opnemen met mij of een van onze andere familierechtspecialisten.