MENU

Veel nieuwe wetgeving op gebied van bestuursrecht
01-05-2010

Het bestuursrecht en met name de wetgeving op dat terrein is volop in beweging. Op dinsdag 17 maart 2010 heeft de Eerste Kamer de zogenaamde Crisis- en herstelwet aangenomen, welke wet op 31 maart 2010 in werking is getreden.

Crisis- en herstelwet

De strekking van deze wet is dat procedures sneller en eenvoudiger moeten verlopen. Vergunningprocedures worden vereenvoudigd en de beslistermijnen voor de rechter zijn ingekort. De wet is van toepassing op een groot aantal speciaal aangewezen projecten en voor projecten die onder specifieke categorieën vallen. De wet zorgt ook voor een aantal aanpassingen van de Algemene wet bestuursrecht. Zo moet de rechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Er komen meer mogelijkheden voor de rechter om de besluiten in stand te laten, ondanks kleine foutjes. Daarnaast is het zogenaamde pro forma beroep, het beroep zonder motivering, niet meer mogelijk. 

Voorts wordt de zogenaamde relativiteitseis geïntroduceerd. Deze houdt in dat de rechter nagaat of de beroepsgrond, waar iemand zich op baseert, wel bedoeld is om zijn belangen te beschermen. Als voorbeeld kan worden gewezen op een beroep van een buurman tegen een bouwvergunning, waarbij gesteld wordt dat het te bouwen huis niet voldoet aan de technische eisen van het bouwbesluit. Zo'n kwestie raakt natuurlijk niet direct het belang van de bezwaarmaker, maar juist van de buurman. 

Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen

Verder is vorig jaar de Wet dwangsom en beroep niet tijdig beslissen aangenomen en in werking getreden. De bedoeling van de wet is dat gemeentes, provincies en waterschappen zo snel mogelijk beslissen over aanvragen, bijvoorbeeld voor vergunningen. Nadat de overheid "in gebreke" is gesteld en twee weken later nog altijd geen beslissing heeft genomen, wordt een dwangsom verbeurd voor ten hoogste 42 dagen welke maximaal € 1.260,= bedraagt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om direct in beroep te gaan bij de rechter en hoeft dus niet eerst bezwaar te worden gemaakt tegen het uitblijven van de beslissing zoals tot voor kort moest gebeuren. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Een voorbeeld van toekomstige wetgeving is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze zal zeer waarschijnlijk ingaan per 1 juli 2010. De wet beoogt vermindering van regeldruk en de verbetering van dienstverlening aan de burger. Er is sprake van één zogenaamde omgevingsvergunning die alle deelvergunningen en voorschriften coördineert. Er is voortaan maar één loket waar men zich kan melden en uiteindelijk één besluit en ook één procedure. 

Uit het voorgaande mag blijken dat er op het gebied van het bestuursrecht in snel tempo veel verandert. Of de nieuwe wetten in de praktijk ook die gevolgen hebben die de overheid ervan verwacht, moet natuurlijk worden afgewacht. Projectontwikkelaars zullen blij zijn met kortere doorlooptijden en snellere besluitvorming. Burgers moeten beter af zijn bij heldere vergunningsprocedures, waarbij alle aspecten in één keer worden meegenomen. 

Uiteraard informeren wij u graag in specifieke gevallen. U kunt daarvoor contact met mij opnemen of met een van de andere bestuursrechtadvocaten.

Oorspronkelijk auteur: Hans Hinnen (sinds 1 juli 2016 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)

Specialismen
Rechtsgebieden
Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV