MENU

U wilt informatie van de overheid, hoe komt u daar aan?
23-04-2013

Stel, er wordt een nieuwe (snel)weg bij u in de buurt aangelegd en u wilt graag informatie ontvangen van de provincie of de rijksoverheid over onderzoeken die het nut en de noodzaak hiervan aantonen. Hoe komt u aan deze informatie?

Simpel! U dient een verzoek bij een bestuursorgaan in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U wilt een Wob verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt er voor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u de besluitvorming van de overheid kunt controleren. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Een Wob verzoek kent geen vormvereisten en u behoeft ook niet in het verzoek aan te geven waarom u de informatie van de overheid wilt hebben. Wel dient uw Wob verzoek een beschrijving te bevatten van de informatie die u precies wilt hebben van de overheid. Leg uit dat u bijvoorbeeld een onderzoeksrapport, een film, computerbestand of geluidsband wilt hebben waar informatie op staat over een specifieke bestuurlijke aangelegenheid, zoals de nut en noodzaak van de aanleg van een bepaalde nieuwe (snel)weg. 

U dient uw Wob verzoek te richten aan een bestuursorgaan, zoals het college van Gedeputeerde Staten van een Provincie (niet de Provincie) of de Minister van infrastructuur en milieu (niet de Staat der Nederlanden).     

Uw Wob verzoek kan worden afgewezen

Het kan voorkomen dat het bestuursorgaan uw verzoek zal afwijzen. Daartoe kan het bestuursorgaan besluiten als in de Wob is bepaald dat absolute en/of relatieve uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

Absolute uitzonderingsgronden zijn zodanig zwaar dat het belang van de openbaarheid daarvoor altijd moet wijken. Dit is bijvoorbeeld het geval als door informatieverstrekking de veiligheid van de Staat in gevaar komt of dat u de overheid heeft gevraagd om bedrijfs- en fabricagegegevens te verstrekken.

Relatieve uitzonderingsgronden zijn niet zodanig zwaar dat het belang van de openbaarheid daarvoor altijd moet wijken. Het bestuursorgaan weegt bij deze uitzonderingsgronden het door de uitzonderingsgrond beschermde belang (zoals bijvoorbeeld: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of de economische en financiële belangen van het bestuursorgaan) af tegen het publieke belang van de informatieverstrekking. 

Een afwijzing van uw verzoek, wat nu?

Als uw verzoek is afgewezen door het bestuursorgaan, omdat zij stellen dat een uitzonderingsgrond voor openbaarmaking van toepassing is, is het verstandig om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in Wob procedures. Immers, of een bestuursorgaan zich terecht beroept op een van de uitzonderingsgronden in de Wob is niet te vinden in de Wob, maar is alleen af te leiden uit uitspraken die door de rechter zijn gedaan.  Een advocaat kan tijdig voor u een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen, voorzien van de juiste argumenten tegen de afwijzing van uw verzoek. 

Mocht het bestuursorgaan ondanks uw bezwaarschrift vasthouden aan haar beslissing, dan kunt u nog beroep instellen bij de rechtbank. Tegen een eventueel afwijzend vonnis van de rechtbank kunt u tenslotte hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie?

Heeft u advies nodig bij het opvragen van informatie bij een bestuursorgaan of wilt u de afwijzing van uw verzoek om informatie aanvechten in bezwaar of beroep, dan help ik u graag verder.

© 2022 RWV