MENU

Wat is de Commissie van Aanbestedingsexperts?
16-01-2017

De Commissie van Aanbestedingsexperts is door de minister van Economische Zaken in het leven geroepen. Het hoofddoel van de commissie is het bijdragen aan oplossingen bij aanbestedingsgeschillen door middel van een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten. Daarnaast draagt de commissie eraan bij dat de aanbestedingspraktijk verder wordt geprofessionaliseerd.

Welke klachten kunnen worden ingediend?

Klachten kunnen worden ingediend door een inschrijver en zijn onderaannemer(s). Daarnaast kan ook een brancheorganisatie namens een aannemer een klacht indienen. Een inschrijver kan klagen als hij onjuist is behandeld door een aanbesteder, of. als een aanbesteder de aanbestedingsregels onjuist heeft toegepast. Een klacht moet zien op een specifieke aanbestedingsprocedure. Klachten over het algemene aanbestedingsbeleid van een organisatie worden niet in behandeling genomen.

Ook een aanbesteder kan een klacht indienen bij de commissie. Hij kan een klacht indienen als hij ontevreden is over het handelen of nalaten van een inschrijver.

Voordat een klacht bij de commissie wordt neergelegd, dient een klacht eerst bij de wederpartij zelf te zijn neergelegd. De wederpartij moet ook genoeg tijd hebben gekregen om te reageren op de klacht. Is niet aan deze vereisten voldaan, dan zal de commissie een klacht niet in behandeling nemen.

Hoe werkt de klachtafhandeling?

De klachtafhandeling dient laagdrempelig en snel plaats te vinden. Zodoende gaat de klachtafhandeling in beginsel volledig elektronisch. Op de website van de commissie kan een klacht worden ingediend. Vervolgens zal de commissie de wederpartij verzoeken om te reageren op de klacht. Op basis van de verkregen informatie zal de commissie bepalen of advies of bemiddeling wenselijk is.

In veel gevallen wordt voor advies worden gekozen. Als voor advies wordt gekozen, zal de commissie het geschil beoordelen aan de hand van de aanbestedingsregels. Bij de beoordeling kan de commissie advies vragen aan verschillende experts uit de aanbestedingspraktijk. Nadat het geschil is beoordeeld, zal het advies naar alle partijen worden opgestuurd.

Wat is de waarde van een advies van de commissie?

De minister heeft niet beoogd een extra rechtsgang te introduceren. Zodoende zijn de adviezen van de commissie niet bindend. De wederpartij kan ervoor kiezen om het advies te negeren. Wordt vervolgens een kort geding gestart, dan kan het advies wel zwaar meewegen bij de beoordeling van het geschil door de rechter. De voorzieningenrechter kan echter ook afwijken van het advies van de commissie.

Wat zijn de voor- en nadelen van een advies bij de commissie?

De commissie brengt geen kosten in rekening voor het behandelen van een klacht. Zodoende is een klacht bij de commissie goedkoper dan het starten van een kort geding. Hier staat tegenover dat het advies van de commissie niet bindend is. Daardoor kan de wederpartij afzien van het volgen van het advies. In dat geval zal een kort geding alsnog nodig zijn.

Daarnaast worden de te hanteren termijnen niet opgeschort gedurende de behandeling van een klacht, tenzij de aanbesteder de termijn vrijwillig opschort. Dat betekent dus dat de Alcatel-termijn kan verlopen gedurende de behandeling van een klacht. Daardoor kan de effectieve rechtsbescherming worden bemoeilijkt.

© 2022 RWV