MENU
Pachtnormen 2020

Pachtnormen 2020: betaalt u als pachter de juiste pachtprijs?
29-07-2020

Als u landbouwgrond, een agrarisch bedrijfsgebouw of agrarische woning pacht, dan betaalt u daar jaarlijks een pachtprijs voor aan de verpachter. Voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter en voor teeltpacht, gelden maximale pachtprijzen.   

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanaf 1 juli van het betreffende jaar gelden van rechtswege deze door de minister vastgestelde maximale pachtprijzen. Pachter en verpachter moeten daarom jaarlijks de nieuwe pachtprijs berekenen voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. De gewijzigde pachtprijs behoeft niet door de Grondkamer te worden getoetst.

Het is dus belangrijk dat u als pachter jaarlijks controleert of de verpachter u niet een te hoge pachtprijs in rekening brengt.
De verpachter kan helemaal of deels afzien van een verhoging van de pachtprijs. Dit moet hij schriftelijk mededelen aan u als pachter.

Pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en los tuinland

Op basis van het Pachtprijzenbesluit is Nederland ingedeeld in 14 pachtprijsgebieden voor los akkerbouw- en grasland en in twee gebieden voor tuinland. Deze indeling is noodzakelijk omdat de opbrengsten van grond verschillen per gebied. Per gebied worden twee normen vastgesteld namelijk:

  • De “regionorm” die als maximale pachtprijs geldt voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten op of na 1 september 2007;
  • Het “veranderpercentage” dat geldt voor de pachtprijsaanpassing van pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007. 

De minister heeft bekend gemaakt aan de Tweede Kamer dat de pachtnormen 2020 voor los bouw- en grasland in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden lager zijn dan de pachtnormen 2019. Alleen voor de pachtprijsgebieden “IJselmeerpolders” en “Zuidwestelijk akkerbouwgebied” is sprake van een verhoging van de regionorm ten opzichte van het jaar 2019. 

De pachtnormen 2020 voor los tuinland zijn zowel voor het pachtprijsgebied “Westelijk Holland” (merendeel bestaande uit bloembollenbedrijven) als voor de “Rest van Nederland” (merendeel bestaande uit boomkwekerijen) hoger in vergelijking met het jaar 2019. U gaat als tuinder dus waarschijnlijk meer voor u pachtgrond betalen.

Pachtprijzen agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen 

Net als de pachtprijzen voor akkerbouwland, grasland en tuinland, stelt de minister ook jaarlijks de maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vast. De maximaal toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfsgebouwen is afhankelijk van het bedrijfstype (akkerbouw, melkvee of overige) waarvoor de gebouwen worden gebruikt en de doelmatigheid (van nieuw t/m slecht) van de gebouwen.

De minister maakte bekend dat per 1 juli 2020 de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 2,19 %. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2015-2019. 

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 5,1%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007 wordt verhoogd met 2,6%. Dit is het inflatiepercentage over 2019.

Als pachter gaat u dus waarschijnlijk ook meer betalen voor het pachten van agrarische gebouwen en agrarische woningen door o.a. indexatie van de prijzen hiervoor.

Wilt u weten of en op welke manier de pachtnormen 2020 op uw pachtsituatie van toepassing zijn?

Check onderstaande tabellen of neem contact met mij op voor advies over de pachtprijzen 2020 of het pachtrecht in het algemeen.

Tabel 1 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland

Tabel 2 Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinzand

Westelijk Holland: exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

Tabel 3 Hoogst toelaatbare pachtprijs (euro per hectare) bedrijfsgebouwen naar aard van het bedrijf

Bron: Kamerbrief d.d. 2 juni 2020 inzake Pachtnormen 2020 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2020, Staatscourant 2020, 33523. 

Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
Specialismen
Rechtsgebieden
Sectoren
© 2022 RWV