MENU
Wijzigen voornaam of achternaam

Naamrecht

Iedereen heeft een naam. Die kiezen we niet zelf, maar wordt ons gegeven bij geboorte. Het kan voorkomen dat u om bepaalde redenen niet verder door het leven kunt of wilt met uw naam.
In de wet zijn mogelijkheden opgenomen om in bepaalde situaties in de voor- of achternaam wijzigingen aan te brengen.

Tevens kan het voorkomen dat bij de geboorteaangifte een naam verkeerd is opgenomen in de burgerlijke stand. Ook dan is wijziging mogelijk.

Verzoekschrift wijzigen voornaam via advocaat

Voor een officiële wijziging van de voornaam moet u (door tussenkomst van een advocaat) een verzoekschrift tot naamswijziging indienen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens of u een zwaarwichtig belang hebt bij wijziging van uw voornaam. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, het verzoek dient dan ook goed te worden onderbouwd. Als u als verzoeker minderjarig bent, dan moet het verzoek door uw wettelijk vertegenwoordiger(s) worden ingediend.

Verzoek wijzigen achternaam (geslachtsnaam) via Justis

Een verzoek tot wijziging van de achternaam kunt u zelf indienen bij de screeningsautoriteit Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. De minister van Justitie heeft (in 2004) besloten dat de achternaam slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan worden gewijzigd. De wijzigingsgronden zijn terug te vinden in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Dit besluit somt limitatief op onder welke voorwaarden een achternaam kan worden gewijzigd.

Wat kunnen onze advocaten familierecht voor u betekenen bij het wijzigen van uw voornaam of achternaam?

Gezien de specifieke wetgeving op dit terrein is juridische ondersteuning noodzakelijk bij het verkrijgen van inzicht in uw situatie en de mogelijkheden van de gewenste naamswijziging. Onze advocaten familierecht kunnen u helpen bij het voeren van de aangewezen procedures en wij kunnen u adviseren over naamrecht.

© 2021 RWV