MENU

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG is in de gehele Europese Unie van toepassing en dit betekent dat uw organisatie vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen.

De AVG brengt een aantal grote wijzigingen met zich mee. Zo hebben betrokkenen meer privacyrechten en krijgt u als organisatie meer verplichtingen waar u aan dient te voldoen.

Betrokkene heeft het recht op inzage of gegevenswissing. U dient tijdig en naar behoren te reageren op een verzoek van een betrokkene. Doet u dat niet, dan kan hij hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij heeft de mogelijkheid om een forse boete op te leggen op het moment dat u de bepalingen uit de AVG niet naleeft. Deze boete kan oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van uw organisatie.

En weet u wat u moet doen als er sprake is van een datalek? Met de intreding van de AVG gelden er namelijk strengere regels met betrekking tot het datalekken.

Voor u! Een stappenplan AVG

Gelet op de verplichtingen in de AVG en de stevige boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen, is het voor u van groot belang acties en maatregelen te treffen zodat uw organisatie voldoet aan de AVG. Om u hierbij te helpen, hebben wij voor u een stappenplan opgesteld. Als u dit stappenplan doorloopt, is uw organisatie klaar voor de AVG.

© 2022 RWV