MENU

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als een betrokkene, van wie u persoonsgegevens verwerkt, van mening is dat uw organisatie in strijd handelt met de privacywet, dan kan deze betrokkene ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving, waaronder de AVG. Zo voert de Autoriteit Persoonsgegevens steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht onderzoeken uit bij organisaties op de naleving van de privacywetgeving. 

Waarover kan betrokkene een klacht indienen?

Iedere betrokkene heeft op grond van de privacywetgeving bepaalde rechten. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage of gegevenswissing. Reageert u niet, niet tijdig of niet naar behoren op een verzoek van een betrokkene, dan kan hij hierover een klacht indienen.

De betrokkene kan bovendien een klacht indienen als u de persoonsgegevens van hem niet in overeenstemming met de privacywetgeving verwerkt; u verwerkt bijvoorbeeld het BSN-nummer van een betrokkene, terwijl dit op grond van de geldende privacywetgeving niet is toegestaan. 

Betrokkene dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voordat de betrokkene een klacht indient bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zal hij eerst contact met uw organisatie moeten opnemen. Het is dan vervolgens van belang dat u binnen vier weken en correct op een dergelijke klacht van de betrokkene reageert. Zo voorkomt u dat de betrokkene naar de Autoriteit Persoonsgegevens stapt. 

Een betrokkene kan overigens alleen een klacht indienen over de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens en dus niet over de persoonsgegevens van iemand anders. 

Wat gebeurt er met een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens ?

Als u niet, niet tijdig of onvolledig reageert op een klacht van een betrokkene, dan kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij neemt iedere klacht die zij ontvangt in behandeling. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat eerst na of de geldende privacywetgeving op de klacht van toepassing is. Zo moet een klacht bijvoorbeeld wel gaan over de verwerking van een persoonsgegeven en moet er in strijd zijn gehandeld met de privacywetgeving. Vervolgens bepaalt de Autoriteit Persoonsgegevens hoe zij de klacht verder behandelt. 

Welke sancties kan de Autoriteit Persoonsgegevens opleggen?

De Autoriteit Persoonsgegevens kan naar aanleiding van een klacht een drietal acties ondernemen: 

  1. Is de Autoriteit Persoonsgegevens van oordeel dat de klacht onderling kan worden opgelost, dan adviseert zij klager hoe hij het probleem zelf kan oplossen.
  2. De Autoriteit Persoonsgegevens kan er ook voor kiezen om contact met uw organisatie op te nemen of aan uw organisatie een waarschuwingsbrief te sturen, om uw organisatie dwingend op de regels te wijzen. 
  3. Verstrekkender is de keuze van de Autoriteit Persoonsgegevens een nader onderzoek te starten naar uw organisatie. Blijkt uit dat onderzoek vervolgens dat uw organisatie de privacywetgeving heeft overtreden, dan legt de Autoriteit Persoonsgegevens uw organisatie zo mogelijk een forse boete op. Deze boete kan oplopen tot maar liefst € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van uw organisatie! Reden te meer om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens te voorkomen!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons AVG-team kan u helpen bij het beoordelen van, adviseren omtrent en het afhandelen van klachten die door betrokkenen bij uw organisatie zijn ingediend. Ook kunnen wij u adviseren op het moment dat de klacht reeds bij de Autoriteit Persoonsgegevens ligt. Wilt u bijvoorbeeld weten wat uw rechtspositie is en wat er van u wordt verwacht? Neem dan gerust contact met ons op.

© 2021 RWV