Wat is faillissementsfraude? 

Er is sprake van faillissementsfraude als bijvoorbeeld activa van het bedrijf voor een veel te lage prijs wordt verkocht aan bekenden of als geld wordt weggesluisd. Andere vormen van faillissementsfraude zijn het laten verdwijnen van de boekhouding en het gebruiken van een vennootschap voor moedwillige benadeling van schuldeisers. De vennootschap wordt bijvoorbeeld gebruikt om spullen (door) te verkopen zonder de leveranciers te betalen. Op het moment dat leveranciers juridische maatregelen nemen, is de vogel vaak al gevlogen. 

Hoe aan te pakken?

Faillissementsfraude kan civielrechtelijk en strafrechtelijk worden aangepakt. Bij de civielrechtelijke aanpak staat het terugbrengen van het vermogen in de failliete boedel voorop. De Faillissementswet bevat enkele instrumenten die het curatoren makkelijker maakt om de benadeling terug te draaien. De strafrechtelijke aanpak komt aan bod als sprake is van ernstige schade aan belangen van burgers en samenleving. Als je vermoedt dat je bent benadeeld door faillissementsfraude, kan ook jij aangifte doen. 

Voorkomen 

Natuurlijk is het beter om te voorkomen dat je slachtoffer van faillissementsfraude wordt. RWV Advocaten kan je daarbij helpen, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar het bedrijf waarmee je zaken wilt doen. Andersom, als juist jouw bedrijf in financiële problemen komt, kunnen onze advocaten jou ook helpen. Wij kunnen jouw bedrijf op een wettelijk correcte manier reorganiseren, doorstarten buiten faillissement of je bijstaan bij een doorstart vanuit faillissement.

Pauliana

Als een schuldeiser wordt benadeeld door een rechtshandeling van zijn schuldenaar, kan hij hiertegen actie ondernemen. Deze bevoegdheid gaat terug tot het Romeinse recht en stond daar bekend als de ‘actio pauliana’. Het Nederlands recht kent de pauliana welke in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen die elke schuldeiser toekomt en de faillissementspauliana, een specifieke bevoegdheid van een faillissementscurator. 

Pauliana (BW)

Als een schuldenaar bij het verrichten van een onverplichte rechtshandeling wist of moest weten dat hierdoor één of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden beperkt zullen worden, is de rechtshandeling door elke hierdoor benadeelde schuldeiser vernietigbaar. Gaat het daarbij om een rechtshandeling om baat, dan is die betreffende rechtshandeling alleen vernietigbaar als ook de wedepartij wist of moest weten dat benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn.  

Faillissementspauliana

In faillissementen kan de curator rechtshandelingen vernietigen door middel van de faillissementspauliana. De faillissementswet kent twee categorieën: 

Verplichte rechtshandeling

Verplichte rechtshandelingen zijn handelingen waartoe iemand zich eerder heeft verplicht. Bijvoorbeeld: een terugbetaling van een lening. Deze kunnen slechts worden aangetast als de curator kan aantonen dat de ontvangende partij wist dat het faillissement was aangevraagd of als de curator kan bewijzen dat schuldenaar en schuldeiser hebben samengespannen om deze schuldeiser te bevoordelen boven de overige.

Onverplichte rechtshandeling 

De curator kan onverplichte rechtshandelingen vernietigen als de schuldenaar wist of moest weten dat hierdoor de overige schuldeisers benadeeld zouden worden. Gaat het hierbij om een rechtshandeling om baat, dan moet de curator aantonen dat ook de schuldeiser wist of moest weten dat deze rechtshandeling benadelend zou zijn voor de overige schuldeisers. Belangrijk is dat de wet een heel aantal bewijsvermoedens kent voor de wetenschap bij de schuldeisers. Het gaat hierbij om rechtshandelingen verricht binnen een jaar voor de faillietverklaring. De belangrijkste categorieën zien op rechtshandelingen tussen met elkaar verbonden partijen.

Misschien ook interessant voor jou?