Vennootschappen zijn verplicht hun jaarrekeningen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit dienen zij uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar te doen, dus uiterlijk op 31 januari van dat jaar. Doet het bestuur dit niet tijdig, dan is sowieso sprake van een economisch delict en dreigt een boete.

Opleggen boete komt weinig voor

Van deze strafbepaling gaat weinig dreiging uit. In ruim 10 jaren heb ik slechts éénmaal gehoord van een praktijkvoorbeeld. Daarbij ging het om een accountantskantoor. Uit die zaak leek naar voren te komen dat het OM in die zaak een voorbeeld wilde stellen.

In geval van faillissement: kennelijk onbehoorlijk bestuur staat vast

Een veel grotere dreiging gaat uit van het feit dat indien het bestuur niet tijdig de jaarrekening deponeert en binnen drie jaar een faillissement volgt, in de wet vaststaat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Verder bestaat dan het wettelijk vermoeden dat dit bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Alle bestuurders staan dan direct met 2-0 achter. Hij/zij moet dan aannemelijk maken dat de oorzaak van het faillissement in van buiten komende oorzaken gelegen is, iets waarover ik ook in 2011 al heb geschreven: “Jaarrekening: tijdig deponeren!”.

Kan er aan de publicatieplicht voldaan zijn zonder deponering bij de Kamer van Koophandel?

Over bestuurdersaansprakelijkheid en deponering van jaarrekeningen wordt veel geprocedeerd. Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat een failliete beursgenoteerde N.V. haar jaarrekening niet bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel behoefde te deponeren. De jaarrekening was immers volgens de regels van de beurs Euronext openbaar gemaakt.

Het hof motiveerde dit door te stellen dat het bestuur door de publicatie van de jaarrekening ook naar buiten toe inzicht geeft in het financiële reilen en zeilen van de onderneming en in het gevoerde bestuur. Het hof concludeert vervolgens dat het niet deponeren bij de Kamer van Koophandel een onbelangrijk verzuim is.

Volstaat publicatie van de jaarrekening op een website?

De uitspraak van het hof geeft een nieuwe regel. Een aantal juridische commentatoren heeft aangegeven dat het oordeel van het hof niet in stand kan blijven omdat dit tegen de letter van de wet ingaat. Voor de mening van de commentatoren valt wat te zeggen. Als immers een andere wijze van publiceren dan deponeren volstaat, waar ligt de grens? Als een afwijkende wijze van deponeren wordt aanvaard, kan ik best voorstellen dat een publicatie van een jaarrekening op een openbare website een voldoende vorm van publiceren kan zijn. Het handelsregister komt er dan niet meer aan te pas.

Wat moet u doen?

Hoe de vraag over de wijze van publiceren of deponeren ook mag uitvallen: het devies blijft om een jaarrekening tijdig op te maken. Totdat klip en klaar door de Hoge Raad gesanctioneerd is dat een publicatie op een andere wijze mogelijk is, blijft het zaak deze tijdig te deponeren. Is dat onverhoopt toch niet gebeurd, er volgt een faillissement en de curator stelt u op die grond aansprakelijk, dan biedt deze uitspraak wellicht nog een uitweg.

Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid?

Wilt u meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementssituaties en advies over hoe u deze (persoonlijke) ellende kunt voorkomen? Neem contact met mij op of een van de overige insolventierechtspecialisten.