Als u, als natuurlijk persoon, niet meer in staat bent uw schulden te betalen, kunt u naast faillietverklaring opteren voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Het voordeel is dat u bij een WSNP na een periode van 3-5 jaren, waarbinnen u al uw inkomen boven een minimumbedrag moet afdragen aan uw schuldeisers, weer met een schone lei begint.

U dient als schuldenaar zelf verzoek tot toelating WSNP in

De normale weg om tot de WSNP te worden toegelaten is dat, nadat u eerst heeft geprobeerd met de schuldeisers een minnelijke regeling te treffen, een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Wordt aan de toelatingseisen voldaan (belangrijkste: de schulden mogen niet te kwader trouw zijn ontstaan), dan wordt de WSNP van toepassing verklaard.

Uw faillissement kan worden omgezet in een WSNP

Is uw faillissement uitgesproken, dan biedt de wet de mogelijkheid dit later om te zetten in een WSNP. Uiteraard dient dan voldaan te zijn aan de toelatingseisen van de WSNP. De betreffende curator moet ook een (positief) advies geven over de omzetting.

De wet bepaalt dat omzetting van faillissement in WSNP slechts mogelijk is als:

  1. u als natuurlijk persoon in redelijkheid niet is te verwijten dat u de normale weg heeft gekozen
    of
  2. u zelf uw faillissement heeft aangevraagd.

Na indiening van het faillissementsverzoek door een derde, is omzetting naar WSNP nog mogelijk

Wordt een faillissementsverzoek ingediend door een derde, dan wijst de rechtbank u altijd op de mogelijkheid van WSNP. Op het moment dat u een verzoek tot toelating tot de WSNP indient, wordt eerst dit verzoek behandeld alvorens het faillissementsverzoek wordt behandeld.

Faillissement reeds uitsproken? Omzetting naar WSNP niet meer mogelijk!

Wordt het faillissement uitgesproken en heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de behandeling van de aanvraag een verzoek in te dienen om het faillissement om te zetten in een WSNP, dan is omzetting in principe niet meer mogelijk.

Overigens wordt er zeer veel geprocedeerd over de vraag wanneer een schuldenaar niet verweten kan worden dat hij de reguliere weg heeft gekozen.

Nieuw arrest Hoge Raad: ook bij omzetting is eerst een minnelijk traject nodig

In een zeer recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat ook bij een omzettingsverzoek stukken moeten worden overgelegd waaruit blijkt dat een poging is gedaan een regeling in der minne te treffen met de schuldeisers. Levert een failliet die stukken niet ter zitting aan, dan wordt hij in de gelegenheid gesteld dit binnen een maand alsnog te doen.

Hoe werkt het in praktijk?

De gemeentelijke kredietbanken kunnen schuldeisers begeleiden bij een minnelijk traject. Ze zijn echter– mede door de crisis – zwaar belast en lang niet altijd in staat om dit tijdig te doen. Onduidelijk is of zij in staat zijn om gedurende een faillissement alsnog dergelijke trajecten te kunnen en zullen voeren. Immers, het zal praktisch gezien wel eens lastig kunnen zijn om in een faillissement een afbetalingsregeling te treffen. In de komende tijd zal duidelijk moeten worden hoe met deze materie door de rechtbanken zal worden omgegaan.

Meer weten over de WSNP of omzetting van een faillissement naar een WSNP?

Duidelijk is dat de weg naar WSNP met de nodig voetklemmen en angels is bezaaid. Laat u dus bijstaan door een kundig advocaat. De insolventierechtadvocaten hebben veel ervaring met WSNP- en andere saneringstrajecten en kunnen u adviseren. Vragen? Neem gerust contact met mij op of een van de overige insolventierechtspecialisten.

Uitspraak: HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:589