Het Kadaster legt na de koop van grond de nieuwe perceelgrenzen vast. Dan moet u als koper en verkoper goed opletten dat de vastlegging overeenkomt met hetgeen is bedoeld om te kopen/verkopen. Het is namelijk niet mogelijk de opgenomen gegevens met betrekking tot de oppervlakte van de grond in de Basisregistratie Kadaster (BRK) te laten corrigeren op basis van strijdigheid met de akte van levering. Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State recentelijk bepaald.

Koper meent dat Kadaster fouten heeft gemaakt

Een zoon heeft in 2004 grond gekocht van zijn ouders en is van mening dat bij de vastlegging van de nieuwe perceelgrenzen door het Kadaster fouten zijn gemaakt. De door het Kadaster vastgelegde oppervlakte van het perceel is namelijk kleiner dan de in de akte van levering vastgelegde oppervlakte van het perceel. De zoon heeft bij het Kadaster een verzoek ingediend om herstel van de grenzen van het perceel.

Zijn fouten van het Kadaster te herstellen?

De Kadasterwet biedt een regeling voor het ambtshalve of op verzoek herstellen van misslagen. Afdeling bestuursrechtspraak stelt: oppervlakte is slechts aanduiding. Echter de Afdeling bestuursrechtspraak stelt dat bij de koop van een onroerende zaak de vermelding van de oppervlakte slechts als aanduiding wordt bedoeld, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De in de akte van levering opgenomen oppervlakte van de te leveren gronden wordt daarom in principe slechts als aanduiding gezien, nog daargelaten dat de omschrijving van de oppervlakte inzake twee perceelgedeelten in de akte van levering niet exact is omschreven.

Vervolgens stelt de Afdeling bestuursrechtspraak: “Het was dan ook de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper om bij de aanwijzing van de grenzen ten overstaan van de landmeter van het Kadaster die heeft plaatsgevonden ten behoeve van de levering van de gronden de begrenzing van de gronden aan te wijzen waarop de leveringsakte betrekking heeft.”

Kortom, u moet als koper en verkoper goed opletten als de landmeter van het Kadaster de grenzen van uw gekochte of verkochte perceel komt vastleggen. Het moet overeenkomen met het oppervlakte dat u gekocht/verkocht heeft!

Tip van RWV

Als de precieze oppervlakte of ligging van een perceelgrens voor u als koper/verkoper van belang is, laat het Kadaster het perceel dan inmeten voordat de leveringsakte wordt opgesteld.