Zo niet, dan dreigen niet alleen boetes, maar kunt u als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

In het Financieel Dagblad is recentelijk gemeld dat veel vennootschappen hun jaarstukken niet tijdig (of zelfs niet!) deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Risico op een boete

Niet tijdig deponeren is een economisch delict waarop een (maximum) boete staat van € 19.000,00. Justitie heeft de laatste jaren niet echt haar prioriteit gemaakt van handhaving van deze norm, maar heeft aangegeven hier strenger op toe te zullen gaan zien.

Welke termijnen gelden er?

  1. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient u de jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders (op grond van bijzondere omstandigheden) eenmaal verlengd worden met een half jaar;
  2. De algemene vergadering van aandeelhouders dient vervolgens binnen twee maanden na het opmaken van de jaarrekening deze vast te stellen;
  3. Tenslotte dient u de jaarrekening te deponeren.

Meestal gebeurt het vaststellen van de jaarrekening tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders, de zogenaamde jaarvergadering; Een vennootschap moet deze jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar verplicht houden.

Hoe dan ook, binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar dient u de jaarrekening openbaar te maken door middel van deponering in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Nog een risico; persoonlijke aansprakelijkheid

Naast het feit dat niet-deponeren een economisch delict is en een boete dreigt, is er nog een andere reden waarom het zaak is dat u tijdig de jaarrekening deponeert. Mocht de vennootschap onverhoopt failliet gaan, dan geldt bij niet-tijdige deponering, dat u uw taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk hebt vervuld. Dit onbehoorlijke bestuur kan als een belangrijke oorzaak van het faillissement worden gezien.

U staat in dit geval als bestuurder met 2-0 achter en dient, om aansprakelijkheid voor het tekort in het faillissement te voorkomen, aannemelijk te maken dat er andere oorzaken van het faillissement waren. Lukt u dit niet, dan dreigt dus persoonlijke aansprakelijkheid.

Dit bewijsvermoeden is echter gemakkelijk te voorkomen: deponeren!

Wilt u meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementsituaties en advies over hoe u deze (persoonlijke) ellende kunt voorkomen: de Sectie Insolventierecht van RWV Advocaten heeft meerdere specialisten werkzaam die u bij kunnen staan.