In allerlei renteswap-zaken die ons kantoor behandelt speelt een rol of, en zo ja in hoeverre, de bank de klant voldoende en afdoende heeft geïnformeerd. Een rode draad die in uitspraken valt te ontdekken is dat de klant ‘uitdrukkelijk en in niet voor misverstand vatbare bewoordingen gewaarschuwd dient te worden voor de bijzondere risico’s die verbonden zijn aan renteswaps, waaronder die gepaard gaan met het vroegtijdig beëindigen van renteswaps’. De hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft zich over één en ander nog niet uitgelaten. Daarom, en omdat over die rode draad wisselend gedacht wordt, is de Hoge Raad een drietal vragen gesteld:

  1. Wat is de reikwijdte van de mededelingsplicht bij het afsluiten van renteswaps?
  2. Kan de klant zich op dwaling beroepen zónder schade te hebben geleden?
  3. Kan sprake zijn van dwaling ter zake bij het afsluiten onbesproken zaken?

Twee tussenvonnissen van de rechtbankAmsterdam over renteswap claims

In deze procedures tegen resp. de Rabobank en ABN AMRO beroepen de klanten zich op dwaling en willen de renteswaps vernietigen. Wat speelt er?

  1. De klant stelt onbekend te zijn geweest met het risico van een negatieve waarde. Terwijl de bank stelt dat uit de documentatie voldoende blijkt welke risico’s aan renteswaps verbonden zijn;
  2. De bank geeft aan geen beroep te doen op bepalingen in de documentatie, zodat de risico’s zich niet verwezenlijken; kan de bank eenzijdig de voorwaarden wijzigen?;
  3. Bij het afsluiten was de klant onbekend met verborgen marges. Zou de klant bij bekendheid die swap toch hebben afgesloten?

Lagere rechtspraak wacht op uitsluitsel van Hoge Raad over renteswaps

Aangezien er in lagere rechtspraak –bij rechtbanken en gerechtshoven- wisselend omgegaan wordt met de reikwijdte en consequenties heeft de rechtbank Amsterdam de Hoge Raad om uitsluitsel gevraagd. Zolang deze vragen op antwoord wachten, wordt in het algemeen aangenomen dat alle lopende zaken vertraging oplopen. Lagere rechters gaan de behandeling van zaken derhalve voor onbepaalde tijd aanhouden. Onze eerste publicaties over swaps stammen uit 2014! Het is voor klanten lastig te verteren dat hun recht halen zoveel jaren moet duren. Tegelijkertijd is het in hun belang dat een –voor hen positieve- uitspraak enerzijds procedures versnelt en anderzijds de schikkingsbereidheid groter maakt. 

Het SWAP-team legt renteswaps uit

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Of wilt u weten of er bij de rechter misschien meer te halen valt? U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.