Lange tijd heeft onduidelijkheid bestaan over het antwoord op de vraag of vennoten van een vof en beherend vennoten van een cv (ieder voor het geheel) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap voorafgaand aan hun toetreden als vennoot. In het algemeen werd aangenomen dat de hiervoor bedoelde toetredende vennoten niet aansprakelijk waren voor oude schulden. Dit tenzij die vennoten daarvoor bewust aansprakelijkheid hadden aanvaard. Op 13 maart 2015 is hier verandering in gekomen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ‘nieuwe’ vennoten ook aansprakelijk zijn voor oude schulden.

Crediteuren worden beschermd

De Hoge Raad oordeelt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet beperkt is tot verbintenissen van de vennootschap die zijn ontstaan, nádat een vennoot is toegetreden. Met andere woorden; de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten betreft simpelweg alle schulden van de vennootschap. Op deze manier worden crediteuren van een vof of cv beschermd op het moment dat het vermogen van de vennootschap onvoldoende is om de schulden te delgen en/of de verbintenissen van de vennootschap te voldoen. Alsdan kunnen die crediteuren dus ook ieder van de vennoten voor het geheel aanspreken.

Belang due diligence is groot voor nieuwe vennoten

Treedt u tot een bestaande vennootschap toe, controleert u dan de positie van die vennootschap. U wordt als nieuwe vennoot voor de crediteuren namelijk een nieuwe verhaalsmogelijkheid waarbij zij -voor het geheel- verhaal kunnen zoeken. Die persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten in een vof of cv voor alle schulden van de vennootschap dient volgens de Hoge Raad de rechtszekerheid.

Zorg dat u voorafgaand aan toetreding volledige inzage krijgt in de financiële, juridische én fiscale positie van de vennootschap. Op die basis kunt u (intern) afspraken maken met de bestaande vennoten over de onderlinge draagplicht van eventuele bestaande schulden. Mede afhankelijk daarvan bepaalt u ook het totale prijskaartje dat u als toetreder bereid bent te betalen.

Bent u van plan toe te treden tot een vennootschap?

Met behulp van een due diligence kan inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s er kleven aan een toetreding tot die vennootschap. Met die gegevens kunnen wij de toetreding optimaal structureren. Zo’n toetreding is weinig anders dan een overname of fusie, waarbij wij de ene keer voor de koper en de andere keer voor de verkoper optreden. Neem hiertoe gerust contact met mij op of een van de overige ondernemingsrechtspecialisten.