Als u vastgoed koopt, is de locatie en wat u daar mag van essentieel belang. Waar moet u op letten?

Doe onderzoek naar het bestemmingsplan

Locatie is alles. Als ondernemer weet u exact waar u zich wilt vestigen. Dicht bij de klanten, een goede infrastructuur, een gunstig vestigingsklimaat voor geschoold personeel of wat voor u belangrijk is. 

Check het bestemmingsplan

Voordat u zich vestigt is het van belang nader onderzoek te doen naar het geldende bestemmingsplan. 

In het bestemmingsplan staat omschreven wat u wel en niet mag. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u op elk adres of postcode zoeken naar de bestemming van een perceel. Door het bestemmingsplan en de regels te checken, controleert u of de door u beoogde activiteiten zijn toegestaan op het aan te kopen perceel. Gemeentes kunnen immers bij een gebruik in strijd met het bestemmingplan handhaven en boetes opleggen. Dat wilt u uiteraard voorkomen.

Check bedrijfsactiviteiten

Verder kunt u ook kijken welke bedrijfsactiviteiten in de omgeving zijn toegestaan. Dit kan de keuze voor u aantrekkelijker of minder aantrekkelijk maken.

Check of bestemmingsplanregels zijn nageleefd

Het bestemmingsplan geeft aan welk deel van het perceel mag worden bebouwd. U kunt zo controleren of de verkoper zich houdt aan de beperkingen. Koopt u vastgoed van een verkoper die de regels niet heeft nageleefd, dan loopt u het risico dat de gemeente jegens u gaat handhaven. 

Het is raadzaam om na te gaan of bebouwing of verbouwing door verkoper heeft plaatsgehad in overeenstemming met de bouwvergunning. Is dat niet het geval, dan kunt u na aankoop door de gemeente worden gedwongen om aanpassingen te doen. Het kan ook zijn dat de verkoper hieromtrent al aanschrijvingen heeft ontvangen van de gemeente en/of dat de gemeente al boetes heeft opgelegd. Check dit vooraf bij de verkoper. 

Check het ontwerp bestemmingsplan

Voorts is van belang om na te gaan of er een nieuw ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. Een bestemmingsplan wordt in de regel om de tien jaar herzien. Wees erop bedacht dat het bestemmingsplan kan wijzigen en dat u tijdig uw zienswijze op deze wijzigingen indient. Voert de gemeente deze wijzigingen door en zijn deze ongunstig voor u, let dan ook op dat u tijdig bezwaar maakt tegen het ter inzage gelegde bestemmingsplan. Ook dit vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ga na of vergunningen kunnen worden verkregen

In het verlengde van het bestemmingsplan doet u er goed aan na te gaan of de voor uw bedrijf benodigde vergunningen op deze locatie kunnen worden verkregen. Het bestemmingsplan en de omgevingsfactoren kunnen een beperking geven aan de te verkrijgen vergunningen, zoals de omgevingsvergunning (bouwvergunning), de vergunning brandveilig gebruik en de milieuvergunning. 

Check of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is

Ga tenslotte na of de gemeente op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aanspraak maakt op levering van het perceel. Dit doet de gemeente soms in het algemeen belang. U kunt dit controleren in het kadaster (www.kadaster.nl).