Als u een bouwvergunning aanvraagt bij de gemeente, moet u leges betalen. De leges bestaan uit een percentage van de totale kosten van de bouw. Pas als de leges zijn betaald, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. De aanvraag wordt onder andere getoetst aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat hoe de grond gebruikt moet worden. Zo kan een stuk grond worden gebruikt voor woningen, voor horeca of voor industrie. Daarnaast staan er in het bestemmingsplan regels over hoe hoog er gebouwd mag worden en of gebouwen mogen worden uitgebreid. In de wet staat dat gemeenten het bestemmingsplan om de tien jaar moeten vernieuwen. Als de gemeente dit niet doet, mag zij geen bouwleges vragen voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
 

Desondanks zijn er gemeenten die dit toch hebben gedaan. Verzoekers van een bouwvergunning die hiertegen bezwaar hebben gemaakt en later beroep hebben ingesteld, kregen gelijk van de rechter. Zij hebben het geld teruggekregen. Daarnaast zijn er enkele gemeenten die hebben erkend dat er ten onrechte bouwleges zijn geïnd. Deze gedupeerden krijgen de betaalde bouwleges terug. Helaas zijn er ook gemeenten die niet hebben toegegeven dat zij ten onrechte bouwleges hebben gevraagd. Kunnen inwoners van deze gemeenten hun geld terugkrijgen?

Mogelijkheden voor terugbetaling bouwleges

Als uw aanvraag voor een bouwvergunning is getoetst aan een verouderd bestemmingsplan, kunt u eerst kijken of de gemeente erkent dat het ten onrechte bouwleges heeft geïnd en welwillend is om het geld terug te geven. Zo hebben de gemeente Teylingen en de gemeente Sint-Michielsgestel aangegeven dat zij ten onrechte betaalde bouwleges terug zullen geven. 

Indien een gemeente het geld niet vrijwillig terug wil geven, kan zij meestal niet gedwongen worden om dit te doen. Dit komt door de leer van de “formele rechtskracht”. Uit dit principe volgt dat als je niet op tijd klaagt je het recht op klagen verliest. Zoals altijd zijn er op principes uitzonderingen. Helaas zijn dat er in deze situatie niet veel.

Is er sprake van een uitzondering op de leer van de formele rechtskracht?

Er kan een uitzondering worden gemaakt op dit leerstuk als iemand die een vergunning heeft aangevraagd op het verkeerde been is gezet door de gemeente. Hierdoor kan hem niet worden verweten dat hij geen bezwaar heeft gemaakt tegen het legesbesluit. Iemand mag er in principe op vertrouwen dat de gemeente niet handelt in strijd met de wet.

Daarnaast kan er sprake zijn van een uitzondering als de gemeente impliciet heeft erkend dat zij net als de aanvrager vindt dat het besluit om bouwleges te heffen onrechtmatig is. Dit mag niet snel worden aangenomen. Als er sprake is van een uitzondering op de formele rechtskracht, wordt het legesbesluit als onrechtmatig aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen van de gemeente.

Dus:

  • Heeft u een bouwvergunning aangevraagd en blijkt dat het bestemmingsplan meer dan 10 jaar oud is?
  • Heeft u leges moeten betalen toen u de aanvraag indiende?

Neem dan contact met ons op en laat ons bekijken of u de leges terug kunt krijgen.

Advies over mogelijke terugvorderen nodig?

De juristen van RWV Advocaten hebben veel ervaring in dergelijke kwesties en kunnen u goed hierin begeleiden. Neem contact met ons op. 

Uitspraken bouwleges

Enkele uitspraken over het terugvorderen van bouwleges: