MENU

Stroomschema risico-inventarisatie pensioen
25-08-2016

Deelname aan een pensioenregeling in een bedrijfstak kan verplicht zijn op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).

Of een werkgever gehouden is deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is afhankelijk van de vraag of de werkgever en zijn werknemer(s) onder de werkingssfeerbepaling van de verplichtstelling vallen.

Pensioenpremies verschuldigd

Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, dan is de werkgever wettelijk verplicht de statuten, reglementen en daarop gebaseerde bestuursbesluiten van het bedrijfstakpensioenfonds na te leven. Dit houdt ook in dat de werkgever de werknemers dient aan te melden en de verschuldigde pensioenpremies, eventueel met terugwerkende kracht, moet betalen.

Verantwoordelijkheid werkgever

Het is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever om te (laten) beoordelen of zij verplicht is deel te nemen aan de pensioenregeling van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Het is daarom van belang om regelmatig te inventariseren welke (pensioen)risico’s er zijn. Met behulp van onderstaand stroomschema kan in kaart worden gebracht of er mogelijke pensioenrisico’s voor de onderneming zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het stroomschema of over verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds, neem gerust contact met ons op.

© 2021 RWV