MENU

Ook erfenissen hebben te lijden onder het huidige economische tij
19-06-2012

Op 28 april 2012 presenteerden de NOS en Netwerk Notarissen de resultaten van hun onderzoek naar de invloed van de economische crisis op erfenissen. Door de aanhoudende crisis bevatten erfenissen steeds vaker schulden. Vooral wanneer er een huis in de erfenis zit kan dit, gezien de huidige huizenmarkt, grote problemen geven.

Erfbelasting binnen acht maanden indienen

Binnen acht maanden na het overlijden dient u de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst in te dienen. Na verwerking daarvan volgt de aanslag erfbelasting. Ongeveer één jaar na het overlijden van de erflater dient u te betalen. 

Steeds vaker wordt uitstel gevraagd

Uitstel van het doen van aangifte en uitstel van betaling is mogelijk en de laatste jaren vaak zelfs noodzakelijk.

Als de woning het grootste bestanddeel van de erfenis betreft, dan kunt u als  erfgenaam de erfbelasting vaak pas voldoen na verkoop van de woning. Vanwege de stagnerende huizenmarkt is verkopen niet altijd eenvoudig. De Belastingdienst signaleert deze ontwikkeling ook en heeft sinds 1 januari 2012 het uitstel beleid aangepast. Wanneer uitstel wordt gevraagd omdat een woning nog niet is verkocht en de waarde van de nalatenschap minder dan € 50.000,-- bedraagt, dan wordt een uitstel van één jaar verleend.

Wanneer u een langer uitstel vraagt of de waarde van de nalatenschap meer bedraagt, dan vraagt de Belastingdienst om een zekerheid middels een hypotheekrecht op de woning.

Dankzij de versoepeling van de regels waaraan een verzoek tot uitstel getoetst wordt, heeft u als erfgenaam twee jaar de tijd om de woning te verkopen en van de opbrengst de erfbelasting te voldoen. Overigens rekent de Belastingdienst wel invorderingsrente over de termijn van uitstel. Derhalve wordt er vanaf acht maanden na het overlijden van de erflater rente gerekend. 

Het CDA verzoekt om een uitstel van 3 jaar

Naar aanleiding van het onderzoek van de NOS en Netwerk Notarissen heef het CDA Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Het CDA wil graag weten welke maatregelen de regering treft om erfgenamen tegemoet te komen. Het CDA heeft de staatssecretaris gevraagd of het mogelijk is om een uitstel van in totaal drie jaar te verlenen op de betaling van de erfbelasting. De termijn van drie jaar sluit aan bij de gewijzigde termijn voor hypotheekrente aftrek van de woning waarin men feitelijk niet meer woont. Die termijn is onlangs, vanwege de crisis, met één jaar verruimd naar drie jaar.

Hypotheekschuld komt steeds vaker voor

Nog afgezien van de onzekerheid of het geërfde huis wel verkocht wordt, speelt er nog een risico. Vanwege de dalende huizenprijzen is het zeer goed mogelijk dat er sprake is van een onderwaarde. De restant hypotheekschuld is in dat geval groter dan de verkoopopbrengst van de woning. De nalatenschap bestaat, alle overige bestanddelen daargelaten, dan per saldo uit een schuld. Daarmee wordt u als erfgenaam geconfronteerd. In hoeverre u zelf verantwoordelijk bent voor voldoening van die schuld hangt af van de wijze waarop u de erfenis hebt aanvaard.

Hoe heeft u de erfenis aanvaard?

Het is belangrijk om te weten dat erfgenamen naar Nederlands erfrecht ten aanzien van nalatenschappen een drietal mogelijkheden hebben: 

  • verwerpen; 
  • zuiver aanvaarden;
  • beneficiair aanvaarden.

Zuiver aanvaarden van de nalatenschap

Als u als erfgenaam geen keuze maakt voor het verwerpen of beneficiair aanvaarden van de nalatenschap, dan heeft u de nalatenschap (automatisch) zuiver aanvaard.

Zuivere aanvaarding kan ook blijken uit een daad van zuivere aanvaarding. Van een daad van zuivere aanvaarding kan nl. al sprake zijn wanneer u spullen die tot de nalatenschap behoren meeneemt. In de praktijk gebeurt dit vaak al snel en zonder de bedoeling zuiver te aanvaarden.

Bij zuivere aanvaarding bent u als erfgenaam aansprakelijk voor eventuele schulden uit de nalatenschap.

U aanvaardt de nalatenschap beneficiair

Beneficiaire aanvaarding geschiedt door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank in het arrondissement van de laatste woonplaats van de erflater. Bij beneficiaire aanvaarding bent u als erfgenaam niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Een boedelbeschrijving is vereist. Met een beneficiaire aanvaarding zijn meer tijd en kosten gemoeid, maar deze vorm van aanvaarding biedt u als erfgenaam wel de zekerheid dat u niet in privé aansprakelijk bent voor eventuele schulden uit de nalatenschap.

U verwerpt de nalatenschap

Wanneer u de nalatenschap verwerpt, heeft u niets van doen met eventuele schulden, maar ontvangt u ook helemaal niets uit de nalatenschap. Dus ook geen goederen die enkel een emotionele waarde vertegenwoordigen. Verwerpen wordt dan ook alleen aangeraden als u in het geheel niets van doen wilt hebben met de nalatenschap.

Laat u zich goed informeren

Vanwege het huidige economische tij is het van groot belang dat u zich goed laat voorlichten wanneer u een erfenis ten deel valt. Niet alleen over de omvang van de nalatenschap, maar ook over uw mogelijkheden. Niets is vervelender dan achteraf geconfronteerd te worden met een schuld.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het aanvaarden van een nalatenschap, neemt u dan gerust contact met mij op.

Specialismen
Rechtsgebieden
Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV