MENU

Wat is het ARW 2016?
16-01-2017

Het aanbestedingsreglement werken 2016 (ARW) is van toepassing op opdrachten voor werken van aanbestedende diensten, waarvan de waarde onder de Europese drempelwaarden ligt. Het ARW komt in grote lijnen overeen met de ‘Europese’ aanbestedingsregels (deel 2 van de aanbestedingswet). Net als de aanbestedingswet bevat het ARW algemene regels en specifieke procedurevoorschriften.

Zo vermeldt het ARW welke procedure moet/kan worden toegepast. Een aanbesteder dient in principe de openbare of niet-openbare procedure toe te passen. De overige procedures mogen slechts in uitzonderingsgevallen worden toegepast. Zo mag de concurrentiegerichte dialoog worden toegepast als er innovatieve oplossingen nodig zijn voor de behoefte van de aanbesteder.

Daarnaast bevat het ARW specifieke voorschriften per aanbestedingsprocedure. Het gaat daarbij onder meer om voorschriften voor:

  • de te hanteren termijnen,
  • de te stellen voorwaarden (o.a. gunningscriteria en geschiktheidseisen) en
  • de beoordeling van de inschrijvingen. 

Met deze voorschriften wordt voornamelijk beoogd dat aanbestedende diensten, non-discriminatoir, transparant en proportioneel handelen. De Gids Proportionaliteit is ook van toepassing op ARW-aanbestedingen. In het ARW wordt naar specifieke passages uit de Gids Proportionaliteit verwezen.

Een aanbestedende dienst mag afwijken van de voorschriften van het ARW. Wijkt hij af van de voorschriften, dan dient hij dat wel te motiveren. Daarbij zullen met name overwegingen van proportionaliteit een rol spelen. Zo zal het niet altijd proportioneel zijn om een (niet-)openbare procedure te hanteren. Aan die procedure zijn zowel voor de aanbestedende dienst als de inschrijvers aanzienlijke kosten verbonden. Onder dergelijke omstandigheden is het niet proportioneel om een (niet-)openbare procedure te hanteren, maar in plaats daarvan de opdracht op een andere wijze in de markt te zetten. Zo kan een opdracht met een waarde van een paar duizend euro onderhands worden aanbesteed. 

© 2022 RWV