MENU

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, ontstaan voor zowel werkgever als werknemer nieuwe rechten en plichten. Veel van de verplichtingen zien op de re-integratie van de zieke werknemer. 

Verplichtingen werkgever

Zo is de werkgever verplicht om in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op te stellen en dit met medewerking van de werknemer regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. Ook moet een re-integratieverslag worden opgemaakt en moet de werknemer zoveel als mogelijk in de gelegenheid worden gesteld een deel van zijn werkzaamheden, eventueel in aangepaste vorm, te verrichten.

Verplichtingen werknemer

De werknemer is op zijn beurt verplicht gevolg te geven aan bepaalde voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een deskundige getroffen re-integratiemaatregelen. Ook is hij verplicht zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak. Bovendien rust op de werknemer de verplichting, zoveel als mogelijk, (aangepaste) arbeid te verrichten. Geeft de werknemer daar geen uitvoering aan, dan kunnen bepaalde sancties worden opgelegd. 

Re-integratietraject is complex

Het door de werkgever en werknemer te volgen re-integratietraject is complex. Hierdoor ontstaat al snel discussie over de vraag of de werkgever aan alle re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Voor de werkgever is het van groot belang om gedurende het gehele re-integratietraject actief te handelen en op de juiste momenten de juiste maatregelen te treffen. Het niet-naleven van bepaalde re-integratieverplichtingen kan leiden tot een loonsanctie. Dit houdt in dat de werkgever het loon van de zieke werknemer ook na twee jaar ziekte nog moet doorbetalen.

Wat kan RWV Advocaten voor u betekenen?

RWV Advocaten kan werkgevers deskundig adviseren tijdens het re-integratietraject. Niet alleen kan daardoor het opleggen van een loonsanctie worden voorkomen, ook kunnen tijdig de juiste prikkels aan werknemers worden gegeven wanneer zij niet aan hun verplichtingen tijdens ziekte voldoen. Mocht een loonsanctie al opgelegd zijn, dan helpt RWV Advocaten de werkgever graag bij het voeren van een procedure tegen het UWV over die opgelegde loonsanctie. 

Bij RWV Advocaten kunt u ook terecht voor andere vraagstukken die te maken hebben met het ziekteverzuim van een werknemer zoals het opstellen en/of laten beoordelen van ziekteverzuim- en re-integratiereglementen waarin onder meer afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de controle van zieke werknemers,  de re-integratie, vakantie en ziekte en de loonbetaling bij ziekte.

© 2021 RWV