MENU

Kinderalimentatie

U heeft als ouders vanaf de geboorte een financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van uw kinderen. Dit geldt dus ook als uw kind niet uit het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is geboren. Ook de biologische vader die het kind niet heeft erkend, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van een kind. En zelfs als de kinderen geen contact hebben met u of uw ex-partner, bent u als ouder verplicht om bij te dragen in de kosten van uw kind.

Wanneer verplicht tot het betalen van kinderalimentatie? 

Die verplichting bestaat direct als u als vader het kind erkend heeft.

Bent u niet getrouwd? Dan zult u uw kind moeten erkennen en daarna kunt u eventueel gezag aanvragen. Lees hierover meer in: 'Vaststelling en ontkenning vaderschap' Op het moment dat u uw kind erkent, bent u de juridisch ouder van uw kind. Vanaf dat moment bent u onderhoudsplichtig.

Bent u getrouwd? Dan hoeft u uw kind niet te erkennen. U wordt automatisch juridisch ouder en bent automatisch onderhoudsplichtig. 

Maar wat nu als u als ouder niet op de hoogte bent van het feit dat u een kind hebt verwekt? Ook in dat geval bestaat een kinderalimentatieplicht. Wel is belangrijk dat kan worden aangetoond dat u de biologische vader bent. Hoe doet u dat? Dat kan eenvoudig met een DNA-test. 

Kinderalimentatie en nieuwe partner

Stel dat u kinderalimentatie betaalt en u gaat samenwonen met uw nieuwe partner, heeft dat dan invloed op de kinderalimentatie? In principe niet. Uw nieuwe partner is niet direct onderhoudsplichtig ten aanzien van uw kind. Dit kan wel veranderen op het moment dat u trouwt met uw nieuwe partner. Volgens de huidige wetgeving is namelijk een stiefouder onderhoudsplichtig ten aanzien van het kind. Wanneer bent u een stiefouder? Alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de biologische vader of moeder. 

Een kleine kanttekening. Er is momenteel (medio 2021) een wetsvoorstel aanhangig dat mogelijk tot gevolg zal hebben dat de stiefouders niet meer onderhoudsplichtig zijn ten aanzien van hun stiefkind. 

Duur kinderalimentatie

Een andere belangrijke vraag, hoe lang duurt de kinderalimentatie? Kinderalimentatie loopt door totdat uw kinderen 18 jaar oud zijn, tenzij zij op dat moment nog niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dan loopt de bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud door totdat zij maximaal 21 jaar oud zijn.

Veel ouders spreken af dat de kinderalimentatie doorloopt totdat de kinderen 21 jaar zijn, omdat de kinderen na de middelbare school in de meeste gevallen nog niet zelfvoorzienend zijn. 

Berekening kinderalimentatie 

En dan, hoe wordt de kinderalimentatie eigenlijk berekend?

Bij het berekenen van de kinderalimentatie worden eerst de kosten van de kinderen bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de NIBUD-tabel en de leeftijd van de kinderen. Voor de vaststelling van de kosten van de kinderen knoopt de rechtbank doorgaans aan bij de tabellen van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. De tabellen gaan uit van het netto besteedbaar gezinsinkomen (inclusief het eventueel ontvangen bedrag aan kindgebonden budget) gedurende de samenleving, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin.

Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van u beiden. Op basis van het inkomen en een standaard formule wordt bekeken welk aandeel van de kosten van de kinderen u beiden kunt dragen.

Bij het vaststellen van het bedrag aan kinderalimentatie wordt dus rekening gehouden met een (fictief) bedrag aan lasten en met uw draagkracht. Tot slot wordt er rekening gehouden met de kosten van de zorgregeling (zorgkorting).

Studerende jongmeerderjarige kinderen

Op het moment dat de kinderen meerderjarig worden, kan dat een aanleiding zijn om de bijdrage naar beneden bij te stellen of juist te verhogen. Dat is geheel afhankelijk van de situatie van uw kind. In de rechtspraak is een systematiek ontwikkeld dat ook wel de WSF-norm (Wet Studiefinanciering) wordt genoemd. In deze normen is bepaald hoeveel een studerend kind ‘kost’. Wat de kosten van een studerend kind zijn, hangt onder andere samen met:

  • of het kind thuiswonend of uitwonend is,
  • of het kind een WO-student of een MBO-student is, en
  • of het kind eigen inkomsten heeft.

Het is dus altijd maatwerk en er wordt per kind beoordeeld hoeveel het kind daadwerkelijk nodig heeft. 

Wijzigen kinderalimentatie

Als u kinderalimentatie betaalt of ontvangt, kan het zijn dat door gewijzigde omstandigheden daar op een later moment wijziging in moet komen. De ene ouder is meer gaan verdienen of de andere ouder juist minder, of er zijn nog andere omstandigheden gewijzigd waardoor de eerder vastgestelde alimentatie niet meer redelijk is. Dan kunt u in onderling overleg de alimentatie wijzigen of u kunt de wijziging voorleggen aan de rechter. 

Indexeren

De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd vanwege de inflatie en kan aan herziening onderhevig zijn door wijzingen in inkomsten en lasten.

Vragen over kinderalimentatie? Onze echtscheidingsadvocaten helpen u graag

Onze echtscheidingsadvocaten beschikken natuurlijk ook over de gespecialiseerde financiële en fiscale kennis die onontbeerlijk is voor een gedegen advies in uw situatie, in het bijzonder als er een onderneming bij betrokken is.

Ook als de alimentatie moet worden gewijzigd, staan wij u graag en kundig bij. Eerst in overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure.

Wij houden de actuele wijzigingen op het gebied van alimentatierecht nauwlettend in het oog. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om uw vragen op dit gebied te beantwoorden en goed onderbouwde berekeningen uit te voeren. 

© 2022 RWV