Nederland kent steeds meer samengestelde gezinnen. Gezinnen waarbij er stiefouders en/of stiefkinderen onderdeel uitmaken van het gezin. De berekening van de kinderalimentatie is in zulke gevallen vaak vrij complex. Mogelijk brengt de Wet afschaffing onderhoudsplicht stiefouder hier verandering in.

Stiefouderverplichting kinderalimentatie wettelijk bepaald

De wet bepaalt dat, naast de ouders van de kinderen, ook stiefouders onderhoudsplichtig zijn voor de kinderen. Hiervoor geldt wel dat de stiefouder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de ouder. En dat de kinderen ingeschreven zijn op het adres van de ouder en deze stiefouder.

Knelpunten bij onderhoudsverplichting stiefouder

Het berekenen van alimentatie leidt vaak tot lastige berekeningen, omdat er in het samengestelde gezin meerdere kinderen zijn van verschillende ouders. In dat geval moet er in de alimentatieberekening rekening gehouden worden met de inkomens van zowel de ouders als de stiefouders en bijvoorbeeld alimentatieverplichtingen voor eigen kinderen van de stiefouder.

Daarnaast zorgt de onderhoudsplicht voor stiefouders tot nieuwe discussies tussen de ouders, waarbij nieuwe procedures op de loer liggen. Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld de situatie waarin de vader hertrouwt en daardoor onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen van zijn nieuwe partner. Hij kan hierdoor minder betalen voor zijn eigen kinderen. Het kan ook zo zijn dat de vader minder wil gaan betalen, omdat de moeder hertrouwt met een nieuwe partner en deze partner mede onderhoudsplichtig wordt voor zijn kinderen.

De onderhoudsplicht voor stiefouders zorgt ook voor ongelijkheid, nu bijvoorbeeld voor een kind binnen hetzelfde gezin drie personen alimentatieplichtig kunnen zijn, en voor het andere kind twee personen.

Daarnaast kan het zo zijn dat de ene ouder hertrouwt waardoor de getrouwde partner onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen. De andere ouder niet hertrouwt en enkel samenwoont, waardoor deze ouder niet onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen. Ook dit leidt tot vele discussies en complexe alimentatieberekeningen.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsplicht stiefouder

Eerder dit jaar heeft de minister voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de onderhoudsplicht voor stiefouders zal komen te vervallen. De minister voor Rechtsbescherming streeft ernaar begin 2024 een wetsvoorstel hiertoe in te dienen.

Als gevolg van de afschaffing van de onderhoudsplicht voor stiefouders zijn er in de toekomst slechts maximaal twee personen onderhoudsplichtig voor de kinderen; de juridisch ouders. Door de onderhoudsplicht voor stiefouders te laten vervallen, zullen voornoemde problemen niet meer ontstaan. Bovendien zal een alimentatieberekening voor kinderen in samengestelde gezinnen eenvoudiger en overzichtelijker worden.

Wat te doen met bestaande stiefouderverplichting kinderalimentatie?

De vraag is hoe er om zal worden gegaan met reeds bestaande onderhoudsplichten voor stiefouders. Blijven deze alimentatieverplichtingen bestaan of kan er een wijziging van de alimentatie worden verzocht? Het antwoord op deze vraag is nog onduidelijk en zal moeten blijken uit het overgangsrecht.

Meer weten over wetsvoorstel afschaffing onderhoudsplicht stiefouder?

Heb je vragen over het wetsvoorstel afschaffing onderhoudsplicht stiefouder of wil je meer weten over alimentatie in het algemeen? Neem gerust contact met mij op of een van de overige echtscheidingsadvocaten. Ondertussen volgen wij de ontwikkelingen van de nieuwe wet op de voet en informeren je zodra er meer bekend is.